NATRI SULFAT - NATRI SULFAT Natrii sulfas Na2SO4 10H2O...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI SULFAT Natrii sulfas Na 2 SO 4 . 10H 2 O P.t.l: 322,2 Natri sulfat ngaäm 10 phaân töû nöôùc phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% Na 2 SO 4 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh maøu traéng hoaëc tinh theå trong suoát khoâng maøu. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Tan moät phaàn trong nöôùc keát tinh cuûa chính noù ôû khoaûng 33 o C. Ñònh tính A. Cheá phaåm phaûi cho phaûn öùng cuûa ion natri (Phuï luïc 9.4.17) vaø sulfat (Phuï luïc 9.4.14). B. Cheá phaåm phaûi ñaùp öùng vôùi pheùp thöû Maát khoái löôïng do laøm khoâ. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoaø tan 5,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NATRI SULFAT - NATRI SULFAT Natrii sulfas Na2SO4 10H2O...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online