{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vitamin A tong hopdangbotsua - RETINOL(VITAMIN A TNG HP M C...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RETINOL (VITAMIN A) T NG H P Đ M Đ C D NG B T Retinoli pulvis Retinol t ng h p đ m đ c d ng b t đ c đi u ch b ng cách phân tán m ượ ế t ester t ng h p c a retinol trong ch t n n gelatin ho c gôm arabic ho c ch t thích h p khác. Hàm l ng vitamin A quy đ nh không đ c ít h n 250.000 đ n v qu c t trong 1 g ch ượ ượ ơ ơ ế ế ph m và ph i t 95,0 đ n 115,0% so v i hàm l ng ghi trên nhãn. Ch ph m có th ch a ế ượ ế ch t n đ nh thích h p nh ch t ch ng oxy hoá. ấ ổ ư Tính ch t B t màu h i vàng, th ng d i d ng h t có kích th c g n nh đ ng nh t, ph thu c vào ơ ườ ướ ướ ư công th c đi u ch . Ch ph m th c t không tan trong n c ho c tr ng n ho c t o ế ế ế ướ ươ thành nhũ t ng. ươ Đ nh tính Ph ng pháp s c ký l
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online