NATRI HYDROCARBONAT - NATRI HYDROCARBONAT Natrii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI HYDROCARBONAT Natrii hydrocarbonas NaHCO 3 P.t.l: 84,0 Natri hydrocarbonat phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% NaHCO 3 . Tính chaát Boät keát tinh traéng. Tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Khi ñun noùng ôû traïng thaùi khoâ hoaëc ôû trong dung dòch, noù chuyeån daàn thaønh natri carbonat. Ñònh tính A. Theâm vaøo 5 ml dung dòch S 0,1 ml dung dòch phenolphtalein (TT) , maøu hoàng nhaït xuaát hieän. Ñun noùng, khí bay leân vaø dung dòch coù maøu ñoû. B. Dung dòch S phaûi cho phaûn öùng cuûa carbonat vaø bicarbonat (Phuï luïc 8.1). C. Dung dòch S phaûi cho phaûn öùng (A) cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoøa tan 5,0 g cheá phaåm trong 90 ml nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

NATRI HYDROCARBONAT - NATRI HYDROCARBONAT Natrii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online