CETYL Alcol - CETYL ALCOL Alcohol cetylicus Cetyl alcol la...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CETYL ALCOL Alcohol cetylicus Cetyl alcol laø hoãn hôïp caùc alcol raén, chuû yeáu chöùa hexadecanol (CH 3 -(CH 2 ) 14 - CH 2 OH; p.t.l: 242,4). Tính chaát Khoái, boät, vaûy hay haït maøu traéng, nhôøn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, hôi tan ñeán deã tan trong ethanol 96%, deã tan trong ether. Khi ñun chaûy, hoãn hoøa vôùi daàu thöïc vaät, môõ ñoäng vaät, parafin loûng vaø môõ cöøu noùng chaûy. Ñònh tính A. Nhieät ñoä noùng chaûy 46 – 52 o C (Phuï luïc 6.7) B. Chæ soá hydroxyl 218 -238 (Phuï luïc 7.4) Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch Hoøa tan 0,5 g cheá phaåm trong
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online