iod - IOD Iodum I2 P.t.l 253,8 Iod phai cha t 99,5 en 100,5...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IOD Iodum I 2 P.t.l: 253,8 Iod phaûi chöùa töø 99,5% ñeán 100,5% I. Tính chaát Phieán nhoû hoaëc tinh theå mòn, maøu tím ñen, coù aùnh kim loaïi, muøi kích öùng ñaëc bieät. Deã bay hôi ôû nhieät ñoä thöôøng. Raát khoù tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96%, cloroform, khoù tan trong glycerin, deã tan trong dung dòch cuûa caùc iodid. Ñònh tính A. Ñoát nheï moät ít cheá phaåm trong oáng nghieäm, seõ bay hôi maøu tím, hôi naøy ngöng tuï thaønh nhöõng muoäi tinh theå maøu ñen aùnh xanh treân thaønh oáng. B. Laáy 10 ml dung dòch baõo hoøa cheá phaåm, theâm 0,5 ml dung dòch hoà tinh boät (TT) , seõ hieän maøu lam. Maøu seõ maát khi ñun noùng, ñeå nguoäi maøu lam xuaát hieän trôû laïi. Dung dòch S: Nghieàn 1,5 g cheá phaåm vôùi 10 ml nöôùc , loïc, röûa pheãu loïc baèng nöôùc vaø pha loaõng dòch loïc thaønh 15 ml baèng nöôùc . Theâm 0,5 g keõm boät (TT) vaøo dung dòch treân. Khi dung dòch maát maøu, loïc vaø röûa pheãu loïc vôùi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online