NATRI SULFAT KHAN - NATRI SULFAT KHAN Natrii sulfas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI SULFAT KHAN Natrii sulfas exsiccatus Na 2 SO 4 P.t.l: 142,0 Natri sulfat khan phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% Na 2 SO 4 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät traéng, deã huùt aåm. Deã tan trong nöôùc. Ñònh tính A. Cheá phaåm phaûi cho phaûn öùng cuûa ion natri vaø sulfat (Phuï luïc 8.1). B. Cheá phaåm phaûi ñaùp öùng pheùp thöû Maát khoái löôïng do laøm khoâ. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoøa tan 2,2 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm Theâm vaøo 10 ml dung dòch S 0,1 ml dung dòch xanh bromothymol (TT) . Ñeå laøm chuyeån maøu dung dòch naøy, khoâng ñöôïc duøng quaù 0,5 ml dung dòch natri hydroxyd 0,01 M (CÑ) hoaëc dung dòch acid hydrocloric 0,01 M (CÑ)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

NATRI SULFAT KHAN - NATRI SULFAT KHAN Natrii sulfas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online