Bac vitellinat - BC VITELINAT Argentum vitellinicum Argyrol...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B C VITELINAT Argentum vitellinicum Argyrol B c vitelinat là h p ch t c a b c v i viletin (phosphoprotein), ph i ch a ít nh t 20,0% Ag. ấ ủ Tính ch t M nh ho c phi n màu nâu th m hay l c đen bóng, d h ng ngoài không khí, d hút m. Tan ế ễ ỏ trong n c và trong glycerin, tan ch m và hoàn toàn trong ethanol 70%, không tan trong ethanol ướ 96% và trong ether. Đ nh tính A.Nung kho ng 0,5 g ch ph m, hòa tan c n trong 5 ml ế dung d ch acid nitric 16% (TT ), thêm 1 ml dung d ch acid hydrocloric 10% (TT ) s có t a tr ng l n nh n, t a tan trong amoniac (TT). B. Đem đ t, ch ph m s cháy thành than và to ra mùi khét c a s ng hay lông cháy. ế ủ ừ C. Dung d ch ch ph m trong dung d ch natri clorid đ ng tr ng v ng b n (khác v i ế ươ protargol). Đ trong và màu s c c a dung d ch
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online