{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vitaminAtonghopdangdausua - RETINOL(VITAMIN A TNG HP M C...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RETINOL (VITAMIN A) T NG H P Đ M Đ C D NG D U Retinoli densatum oleosum Retinol t ng h p đ m đ c d ng d u đ c đi u ch t ester t ng h p c a retinol và đ c pha ượ ế ừ ượ loãng ho c không pha loãng b ng d u th c v t thích h p. Ch ph m có th ch a ch t n đ nh ế ấ ổ thích h p nh ch t ch ng oxy hoá. ư Hàm l ng vitamin A quy đ nh không đ c ít h n 500.000 đ n v qu ượ ượ ơ ơ c t trong 1 g ch ế ế ph m và ph i t 95,0 đ n 110,0% so v i hàm l ng ghi trên nhãn. ế ượ Tính ch t Ch t l ng d ng d u, màu vàng hay vàng nâu. Th c t không tan trong n c, tan hay tan t ng ế ướ ph n trong ethanol, tr n l n đ c v i dung môi h u c . Dung d ch có hàm l ng cao có th ượ ơ ượ k t tinh t ng ph n. ế Đ nh tính Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4).
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online