KALI IODID - KALI IODID Kalii iodidum KI P.t.l 166,0 Kali...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALI IODID Kalii iodidum KI P.t.l: 166,0 Kali iodid phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% KI, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi, deã chaûy khi tieáp xuùc vôùi khoâng khí aåm. Raát deã tan trong nöôùc, deã tan trong glycerin, tan trong ethanol 96%. Ñònh tính Dung dòch S : Hoøa tan 10,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønhû 100 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi cho phaûn öùng cuûa ion kali vaø ion iodid (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn kie àm Laáy 10 ml dung dòch S, theâm 0,1 ml dung dòch acid sulfuric 0,05M (TT) vaø 1 gioït dung dòch phenolphtalein (TT) , dung dòch khoâng ñöôïc coù maøu. Iodat
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

KALI IODID - KALI IODID Kalii iodidum KI P.t.l 166,0 Kali...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online