KALI PERMANGANAT - KALI PERMANGANAT Kalii permanganas KMnO4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALI PERMANGANAT Kalii permanganas KMnO 4 P.t.l: 158,03 Kali permanganat phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% KMnO 4 . Tính chaát Tinh theå hình laêng truï maøu tím saãm hoaëc gaàn nhö ñen, hoaëc boät daïng haït, maøu tím saãm hoaëc ñen naâu, thöôøng coù aùnh kim, khoâng muøi. Deã bò phaân huûy vaø gaây noå khi tieáp xuùc vôùi moät soá chaát höõu cô vaø chaát deã bò oxy hoùa. Tan trong nöôùc laïnh, deã tan trong nöôùc soâi. Caàn thaän troïng khi tieán haønh thöû nghieäm vôùi kali permanganat vì khi tieáp xuùc tröïc tieáp chaát naøy vôùi moät soá chaát höõu cô hoaëc chaát deã bò oxy hoùa khaùc noù coù theå gaây noå ngay caû ôû traïng thaùi loûng hoaëc raén. Ñònh tính A. Hoøa tan khoaûng 50 mg cheá phaåm trong 5 ml nöôùc, theâm 1 ml ethanol 96% vaø 0,3 ml dung dòch natri hydroxyd loaõng (TT). Dung dòch xuaát hieän maøu xanh. Ñun dung dòch ñeán soâi, tuûa naâu xaùm xuaát hieän.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

KALI PERMANGANAT - KALI PERMANGANAT Kalii permanganas KMnO4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online