NATRI THIOSULFAT - NATRI THIOSULFAT Natrii thiosulfas Natri...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI THIOSULFAT Natrii thiosulfas Natri hyposulfit Na 2 S 2 O 3 . 5H 2 O P.t.l: 248,2 Natri thiosulfat phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% Na 2 S 2 O 3 . 5H 2 O. Tính chaát Tinh theå trong, khoâng maøu, leân hoa trong khoâng khí khoâ. Raát tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%, tan trong nöôùc keát tinh cuûa noù ôû khoaûng 49 o C. Ñònh tính A. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm vaøi gioït dung dòch iod 0,1 N (TT) , dung dòch maát maøu. B. Laáy 2 ml dung dòch S, theâm 1 ml acid hydrocloric (TT) , seõ xuaát hieän tuûa löu huyønh vaø coù muøi cuûa khí löu huyønh dioxyd, khí naøy seõ laøm xanh giaáy taåm hoà tinh boät coù iodat (TT) C. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm 2 ml dung dòch baïc nitrat 0,1 N (TT) , coù tuûa traéng chuyeån nhanh sang vaøng roài daàn daàn sang ñen. D. Dung dòch S phaûi cho phaûn öùng (A) cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online