vaselin - VASELIN Vaselinum album Vaselin l mt hn hp cc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VASELIN Vaselinum album Vaselin là m t h n h p các hydrocarbur l y t d u m , đã đ c tinh ch và t y màu. ộ ỗ ấ ừ ầ ượ ế Tính ch t Vaselin là m t ch t nh n quánh mà đ đ c loãng tuỳ thu c vào nhi t đ c a môi tr ng, ộ ặ ộ ủ ườ màu tr ng ngà, l p m ng thì trong su t h u nh không màu, có huỳnh quang nh d i ánh ố ầ ư ẹ ướ sáng ban ngày khi tr ng thái tan ch y. Nó h u nh khan. ở ạ ư Ch ph m tan ch y nhi t đ 36 đ n 60 ế ả ở ế ° C. tr ng thái tan ch y có th hoà tr n theo Ở ạ m i t l v i methylen clorid. ọ ỷ ệ ớ H u nh không tan trong n c và ethanol, tan trong cloroform, ether. Các dung d ch vaselin ư ướ có th đ c l . ể ụ ờ Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m, xác đ nh d i d ng màng m ng trên m t ổ ồ ụ ụ ế ướ ạ phi n kính halogenid, ph i có các c c đ i h p th
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online