ACID HYDROCLORIC - ACID HYDROCLORIC Acidum hydrochloricum...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID HYDROCLORIC Acidum hydrochloricum HCl P.t.l: 36,46 Acid hydrocloric ph i ch a t 35,0 đ n 39,0% (kl/kl) HCl. ứ ừ ế Tính ch t Ch t l ng trong và không màu, b c khói. Hòa tr n b t kỳ t l nào v i n c. ấ ỏ ộ ở ấ ỷ ệ ớ ướ Có t tr ng t ng đ i kho ng 1,18. ỷ ọ ươ Đ nh tính A. Pha loãng v i n c, dung d ch thu đ c có pH nh h n 4 (Ph l c 6.2). ớ ướ ượ ỏ ơ ụ ụ B. Ph i cho ph n ng c a ion clorid (Ph l c 8.1). ả ứ ụ ụ C. Đáp ng gi i h n trong m c đ nh l ng. ớ ạ ượ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Thêm 8 ml n c vào 2 ml ch ph m, dung d ch thu đ c ph i trong (Ph l c 9.2) và không ướ ế ượ ụ ụ màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ươ Clor t do Không đ c quá 4 ph n tri u. ượ Thêm 100 ml n c không có carbon dioxyd (TT) ướ , 1 ml dung d ch kali iodid 10% (TT) và 0,5 ml dung d ch h tinh b t không có iodid m i pha (TT)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online