{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ACID HYDROCLORIC LOANG - ACID HYDROCLORIC LONG Acidum...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID HYDROCLORIC LOÃNG Acidum hydrochloricum dilutum HCl P.t.l: 36,46 Acid hydrocloric loãng ph i ch a t 9,5 đ n 10,5% (kl/kl) HCl. ế Acid hydrocloric loãng đ c đi u ch b ng cách thêm 726 g n c vào 274 g acid hydrocloric ượ ế ướ đ m đ c và tr n đ u. Đ nh tính A. Acid hydrocloric loãng có pH nh h n 4 (Ph l c 6.2). ơ ụ ụ B. Ph i cho ph n ng c a ion clorid (Ph l c 8.1). ụ ụ C. Đáp ng gi i h n trong m c Đ nh l ng. ượ Đ trong và màu s c c a dung d ch Ch ph m ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ế ụ ụ ụ ụ ươ Clor t do Không đ c quá 1 ph n tri u. ượ Thêm 50 ml n c không có carbon dioxyd (TT) ướ , 1 ml dung d ch kali iodid 10% (TT) và 0,5 ml dung d ch h tinh b t không có iodid m i pha (TT) vào 60 ml ch ph m. Đ yên trong t i 2 ế phút. B t kỳ màu xanh nào xu t hi n cũng ph i bi n m
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}