ACID BORIC - ACID BORIC Acidum boricum H3BO3 P.t.l 61,8...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID BORIC Acidum boricum H 3 BO 3 P.t.l: 61,8 Acid boric ph i ch a t 99,0 đ n 100,5% H ứ ừ ế 3 BO 3 . Tính ch t B t k t tinh tr ng, m nh, bóng, không màu, dính tay khi s ho c tinh th tr ng. Tan trong ộ ế ể ắ n c và ethanol 96%, d tan trong n c sôi và glycerin 85%. ướ ướ Đ nh tính A. Hoà tan 0,1 g ch ph m b ng cách đun nóng nh trong 5 ml ế methanol (TT) , thêm 0,1 ml acid sulfuric (TT). Đ t, dung d ch cho ng n l a màu xanh lá cây. ọ ử B. Dung d ch S có ph n ng acid. ả ứ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S : Hoà tan 3,3 g ch ph m trong 80 ml ế n c ướ sôi, đ ngu i và pha loãng thành 100 ml b ng n c không có carbon dioxyd (TT) ướ . Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ pH pH c a dung d ch S t 3,8 đ n 4,8 (Ph l c 6.2). ế ụ ụ Đ tan trong ethanol 96%
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online