KAOLIN NHE THIEN NHIEN - KAOLIN NHE THIEN NHIEN Kaolinum...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KAOLIN NHEÏ THIEÂN NHIEÂN Kaolinum leve naturale Kaolin nheï thieân nhieân laø nhoâm silicat thieân nhieân ngaäm nöôùc ñaõ ñöôïc loïai haàu heát caùc taïp chaát baèng caùch gaïn loïc vaø saáy khoâ. Khoâng chöùa caùc taùc nhaân phaân taùn. Tính chaát Boät traéng nheï, khoâng coù caùc haït caùt saïn, khoâng muøi hoaëc gaàn nhö khoâng muøi, sôø coù caûm giaùc trôn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc vaø caùc acid voâ cô. Ñònh tính Pheùp thöû A vaø B ñöôïc tieán haønh theo chuyeân luaän “kaolin nheï”. C. Nghieàn 2 g cheá phaåm vôùi 2 ml nöôùc. Hoãn hôïp thu ñöôïc khoâng ñöôïc chaûy. Tieåu phaân thoâ, arsen, kim loaïi naëng, clorid, maát khoái löôïng do laøm khoâ, maát khoái löôïng do nung vaø chaát hoaø tan Ñöôïc tieán haønh thöû vaø phaûi ñaùp öùng yeâu caàu nhö trong chuyeân luaän kaolin nheï. Tieåu phaân mòn
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online