Bot bo Calci sulfat kho - BT B Calci sulfat ustus Calci...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B T BÓ Calci sulfat ustus Calci sulfat khô CaSO 4 .½ H 2 O P.t.l.: 145,1 Calci sulfat khô đ c đi u ch b ng cách đun nóng b t th ch cao CaSO ượ ế ằ 4 .2H 2 O nhi t đ kho ng 150 o C. Chú ý ki m soát quá trình đun đ chuy n g n h t sang d ng hemihydrat, ế CaSO 4 .1/2H 2 O và t o ra r t ít calci sulfat khan. Ch ph m có th ch a m t l ng thích h p ế ộ ượ các ch t làm tăng ho c gi m t c đ ng ng k t. ư ế Tính ch t B t tr ng ho c g n nh tr ng, không mùi ho c g n nh không mùi, d hút m. ư ắ ư Khó tan trong n c, d tan h n trong các dung d ch acid vô c loãng, th c t không tan trong ướ ơ ơ ự ế ethanol 96%. Đ nh tính Ch ph m ph i cho ph n ng đ nh tính c a calci và c a sulfat (Ph l c 8.1). ế ả ứ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online