{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

FLUOCINOLON ACETONID DIHYDRAT - c ự ướ Đ nh tính...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FLUOCINOLON ACETONID DIHYDRAT Fluocinolonum acetonidum dihydricum C 24 H 30 F 2 O 6 .2H 2 O P.t.l: 488,5 Fluocinolon acetonid dihydrat là 6 α , 9 α - difluoro - 11 β , 21 - dihydroxy - 16 α , 17 α - isopropylidendioxypregna - 1,4 - dien - 3,20 dion dihydrat, ph i ch a t 96,0 đ n 104,0% ứ ừ ế C 24 H 30 F 2 O 6 , tính theo ch ph m đã đ c làm khô. ế ượ Tính ch t B t tinh th tr ng ho c g n nh tr ng. d tan trong acetone, tan trong ethanol, h i tan ể ắ ư ắ ơ trong dicloromethan và trong methanol; th c t không tan trong hexan và trong n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c. ự ế ướ Đ nh tính, góc quay c c riêng, đ h p th ánh sáng, t p ch t liên quan, đ nh l ng và ị ự ộ ấ ụ ạ ấ ị ượ b o qu n ả ả Ph i tuân theo các yêu c u và ph ng pháp th nh đã mô t trong chuyên lu n ả ầ ươ ử ư ả ậ “Fluocinolon acetonid”. N c ướ T 7,0 đ n 8,5% (Ph l c 10.3) ừ ế ụ ụ Dùng 0,500 g ch ph m ế ẩ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online