{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

geometrical_optics - @47ng,7 dhfifi CIEOM...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (@47ng ,7; dhfifi CIEOM. E“T’4QI<:AL, O??? {as WW7“ 7.7.77.7fl7wm ,71-77 w- w».— -.,-.77 “Nam. «=6 W77 [717:7 447% ‘wa 7>\ ,777-7759/ ”W" 7:44.777 QM ,. J _. 777777 7777 7; 7727977777»; 7427777777 777777474747. >0». (77.7 77,7; 777. 7777777777.;77 7,4 727767 76777;; .7 C3”) “$577,397,, 7.777 _ .7. ,,,W:L. Lfb$§7fi7ufigw .. . - . QWfiALQ» c7457 7 7 77 fifld _ ,. ”46576357" 447,7 , Kit; CM“ .. .. 777pp77xg KC? 727%... .. fw/Zflfi' c1750? %M?. étc—S’LKVmcf/Lf“ C fine... meL, Lima/age; 16:. CC?!) . fibvafiflw (T1171. 7 [A7171 - Mam/13717;! 797, 9757.77,? figgmwfié 3/, 777.747.; V .Qflvm77’ws c 778 (SC/ti} 1 7:7 ._, _. 7.5:}; (FM 46 7444M§7$W 7.7?» CZ 457:: [>711th 73:; W . . 7 MC [77:71 71,574,277: (,7 6,, 7777mm, . 537-. - 7471527747 Iggy .. éflégfi: . _M€7....491.77J7e./£ea7nbda77 .. 7777 7:31;”;1376717 _ 76,1 44.777474777777477, ”A 7.7.777 .767757777. 7217751617777 .. : . . / .M'dtfi 7/ Cf- 7457917747777. 7 i“ .4712; avg/744327777 _. 0.92:? 477,777) €35 . "ENC, “Muka 7%4’4127- 4‘: 4777-.., A? 7 . if: Q. EVEV‘! % (AW/8, gas/117125514771: Vflu fangue/ AS/WAAWTQ WQQ’VQ Riga—P“ .7 Lutuwéd 1:11.111 M j, :3. 7, 69*?6‘914. :15; g 77 (Ma/=7 W5 AWq W AAVAWGA 11/161177. §m ’_!?!AbQi;f§W7cfiwf% 5041/ (”‘Wfil'h 7’75 = 1 1Ma7 1‘9MC71QL7‘16 Pfaylej 711$»wa \~1111> M 7 7 > A 7‘7 C7915. 16/7/1314 ,7 7 74:71! 7 7 134‘56441’5361’111‘347777 7Q%@$AJW\A% 7 7 n {3123;147:7557, flufhflm 77 if §1Ajjifl1fivvh€ ‘37:» 7741167 ‘yfg 7b €35,777 T 1A 1AA 1 AA»- 1 ‘ . . 11>7flmz£ pra/yggn L’QQH‘T 1w VIQA’MB AV 77Ci7117:117afzgs7777 43971-1 LAJ7 (1:117:14 mtwfilg .7 LEA—Sf? 777?}:2117? ‘ Qt;— “TEA VAL 7 ‘ 77 Vmabi 37ch 677% £43? £4 541C: (4'41??ch UY“mr*/~5 77777 0’» AAQYaxAgfiflA 51:12:72.5 7, 7 77 7, 141% we-.. kmaw RAAAE‘ Afi/J 6:151: (5/?{J1A337i1 Cf?” f9 ’NVI/“Qéw‘ém 11141577} A EC ffif‘i-AAAEA A1 9 M deaf? 7,,m. 7 7 V3: C3 7 77 7 K C 2.5)3’19196117 "V57 Vaaumm) 7 ,n 7 WRCQQ TALL?" C931 Q ”fit/we. QMIFLQA-éi. 7. 777%611‘. A @991 44m.777/Q=<w¥?fiefif'.'g. war! <19 C cm <2: wgwfl 77 «f?» :”?{‘7‘09V1€A if :17 77315”?- C‘: M11 515115;: 7 V5243 6:1“ C177" 77 Q‘gffmj 7 (Q!) Ayn/117175 ii’CSfC “/7713 '7’wa VFUFHQNCFH 77 ngflécyéd bUgALVQV (43‘9r,d6fi e!) (41:31, (3“? £21 (A Mf‘fldr Mégéjdm 7 fflfla/Cféwfi Q‘ 7. «1135‘: I H‘M’fflé 77 7 751—71111 77 Wm hm: {>va Cape! £7 CAM MA 71.53136“va .7 7 ME. ,,,,,, , ,, , (KT gags , r’; _:.: A) fiffiqm L F; ‘cflmwl ,, 7M (and) P! 217%, '_ (NMQHL‘Ag, ‘ gt CW; 21 ”Pf“? F; fiM’QA‘flWpflz umkgat 1.4 , 05/!) HA4? V’thgfi‘wxéga, (H (fiflmq I 4” ) ”if r' ‘5 saved” ‘3” N43 5"???“ WWW? é'fiL‘U' (“Jif‘sfiéd (0:: ,,...,.‘.’,:‘1*€,,,, n “3.”..L'e {913; W «.L 1 4 <5 £9. mi) M.) Q, «(7» L 105..-- QWVlmgj L LWL d (rs—L2: (0!)! . {-11%me ?V)w¢:LL}/§}Q mx “VALE fhé 7MLLAQC/ 1’wa _. 6&[Vmfi‘éc'f‘féte‘zsA/5Lflfig) . -LTILLN (Q‘ [4&{Dmfi 93- W1 : 6651;372:331 {Amt/1 (,1 1K... L”; 6;.‘1 i 15.". ”f «32 (741: ,. Lcmwfimffifm L‘L wt. ’ ' A 2.5477777; {3L V LN);- {f7 EAL; ALLMEJ LLLL. 3,-ng LL 5] (fiwfl A 551.2} {I .0 Lag)" ffibfiiAf max“? 63"{P‘3‘571QL’ flwgfi (4Z5 r/iiw MM; ‘75ka6_ www.ce 7’ L LLLLL ,_ fiflwfiwfi LJQS“- “gimw’t' 4.4.»! 745 Qefi’KQMJLAm E (3’). file.) iii) m%.£éi”&f»€fiésm +3 .§&V‘3?/ “‘2: 5/011, ’M chwjfimffi v ’~ , Lg A1341“ Kay/4.4.; .. a” . ’45 61:, (”if 5/ ML: AMI; , 45$”! 51.463 LL- , .-‘L.W%?"i€-d LLL .Ldéltfi‘é @955 (HQ, 513% affiygsfimf I’LL. 7 (L [.2]; H 8” fiéffififgg‘; Wkflhi fidfl’ E )1in if. V: {5.326 V CLAW uwwfiwi 7 77 ~ ’Y\ ' LSLkHA/gflgffihétké .{7€:7{'771‘@_7—J I ., NN}L‘L:L.€L§$§L;?LL&'»:’:A456 (LS 51%.? 555’? Wax/£2 ’3 49% Li: Kim L i? ,L ‘ L ; 2 L 6, 9’ ,, 633-4432456353- 44$” is C42. r_ WMM 6244-4; 63-3655 pfssfi/ M641 :mxfi/S FfiwfiJLP/ii @6449" 4564366 66664646666656. @6W66,42c:6:6,64s~446:16-..- 4? flauéwflf/ fawuag (64616446644: 6,4651, 4:6... Mbr 475366) 94;} 62.626) ,5"; 4w: 1665K 66,66,446 6.6”: £6665 4.216664656664265 55,6665/64655 SNELL S [166661 6 ,6 , , 6 6),? '6 . [2' #YE‘ZXES 37/346264 W- "6461566646 £5 5 , .16 J ,, ti, 6616663 {12423663641466 . - ,, , 7'3”: .6 , 366, 6666666656664 75 .646: 0.61:6: 666663656? ,, 564664466664 .6 96666666. $1464» ”(6.... 666:6 6316/ €436, .646? (4'64 if???» 666.466 666 m63i4456696§ ,. . 6 ‘ ‘ 3 . 6 6 L 6 59646:" , Hick/C6 (“Ia/140V); .. .. ——>«‘ we wamw*6ww.m .5 -_. _..4_ 5 65.63.6646? €64 dWcifi 6w/%€/ne6 A6165; éejW¢n§ muff; 6644 6. (X/ 67069 Asked 6706;43q6c1f6’ Mi? 3656.66 g/Jfi/W‘ ' Hill/V6 Sit/(V’é'c, 65954663656 7,. ' .CDRNEQ RIFFLKCWJR 62/6565677262666 Wéém .4664, ml%,d€.m,. m /’ ; .47 9%? ,. ,Ll‘WVm 94$}? ' (Z (2 5%ch 614m W3; ,, 4m ('ch SW“ A” ”"2“4 «4% a“ :QM‘“ 61m agimfijmws Mu. git 1h {7 _ 7431mm L,__,;/>LLEZ wluwfix I} an #, (/4; WWW; [jg/C {a WialLrLLL? , ting/6w ‘4") Ti"? )mc‘xpa’fiwfil (LL :7 . [HS/fig; A9731 , I , . k , 6’ £3 7‘”? fiimfif. ,91‘31LL‘153¢,.LL£ , :53 (2 P 13:42 41:)“: .E 6 1'” vs 5""; -- .57“ r «A LL m 9% :1 LL _,!wz> meiLL (Ln/L‘LLLCLWQW Mm? ALL IL; 0M momumz "L £274: 92:21»: 45 LL. .TMVL: raj/flu PWCL” £1~L€L qu 1:; , W , A Q “‘3’ flqfl’fl pfi/é (”I #99”pr SM‘CE 73;.VUSSV/V‘fépk S" ”NS/P7 IPA“, ,, _ ., 9/Q :3 59¢! if . Vii“, PM («Vigilfifl (95:, 532 4‘0? awgfifiéggzi 44mxf-r2rijzé Effigy L7 6/17“ 4433:, C/Yi‘h‘é a6 _ 7 ,, W ’ - V514": b%¢wwd* t (”at 3.5:: nuffifiéw, MF/mfixbbgi C7 ‘ > v _ ‘ 722 Sit/95.17: m 77,5512: ,, .' ,, ,,,,-Q,, "7-.1- .,. .7 ,, 7 ,, . _ ,. {flea ,. fwétfi—da $9 31125", .7 I [a M _¢f~Vr‘H(// 6’ figub‘tgtmfggfl. , V _ mfg/Q2 it s My ch _, Mfimfidma 5 E} 4?? f; amt“ 1%? “:‘n. ‘. _ , amuv‘ifll' ‘W‘ 0% an? e o @5294 '3?“ij ,, _, , ‘ , fat/hm fan/{16% , we SW ,,_/€,,“,_,,ifl , "' ,, _, Cmpmegw: £:-=orQ-‘U‘ ,,4<&4L Q45" £343 Lam: 7 “cm a»; ,_- 3:11:43 *3: 1in “Q1: 13%, $31 ”If ,_ 159119151 '"fTY‘fiC M? [I @géflg faiflfigMQ {9%1 14353591 kg); ’9‘ ,1 (fa "1,1191 1 Us. ’(E‘tHJ Wag“, Mam , ”Lg/:(‘K’QJ3W‘ 903.162; 7% _ ., LAME” r2? 7 hfflz’fyi,‘ , ESE". ., 6 ,. 1 41-0YV‘KI/3fifl (tiff-e1, 7 éif ,, ”Mal/1% ,, _ , , W, @ Nth/6’1; (1H 621/1! MAC [61106131 46¢: wagMQ/jpflupgéus“MIKWM r I ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}