13.5 - :33 513ml 341$? TemffiMW/‘fl Fwd T’CFJcPJE) :4...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :33 513ml 341$? TemffiMW/‘fl Fwd T’CFJcPJE) :4 56m: _ M fi‘nii—c cyZmJeI‘. “Sc; ‘IZ:T[[?J (.PJOQ): 0 IE: TCPJLPJOJ :..- IU'OO 0 Ti?— TCGLJLP’E) : (3 F312 - 1 'USC Laplace/.5 5?, V T : {3:3 Cylindrical amrdzmm 2. 2" ..u. 7 “ LBPCPAF) + 1-; “3c? P f’ Asswe “maize? = R<r)"£cso)’z,m chum Fulc- 2 r—j/ // {7 T : ,Lérqafimz +,_l_ R‘IZ *- 1 F f A. E R’+fR”1“&iz + __I_, [(252 P {>1 EJ-R’Jrfi’] +1.“; + z, ‘3 I? R P1 E Z ONCE (lath/1 "IL-(1:5 CQ/P t++ V (x , 2 Lfii+8_" +4 :11; - :*E_’ 2“““09‘ P R R E” IE 2 2 No’f‘e ectok T‘CF’” ‘15 94373 0111 \/L_e-4,$+LIL 0.3“ \7 mu; CHECK (Jr-.143 10 ’GUK far- mfs‘f‘qf‘f’e.) 2/ ._.. 2‘ : C .— Z \ Z 0 ’10 5'3. .J. FKE +52} ....... .. =5 2(2) :: A e + e R 3R” (’R’ + r ——d + Due/2C0) = Qaqm'fi' E10534 K a LjCK) Lin +pZK Coad ol’fibfl . 1 fiQHp) (3 I???) + Rte) KP R’cx) REX? + =©\ xlgflxrrijD—r Tlnij £5 Beast! 9(354cj -Q 7%). -—. E Anc'n) F \/v1 Urn) got) RCF)= E 3104(3) +/W/‘7,.. Ck?) ‘Hécoev-QF' TCOJCPJE)$ ‘70 00 (2‘96 fBCLLL RCGL.) 5 T s 3c. 3; Q5 . flaw.“ F2711! Solgfhbn ‘. REtUU‘BS TCCL}CP,2—):o° O Q :3 KCL cm) =5 =0 Sec-.504 {Die-2;? P4444 r'U'O'j— vi 1449 raft“ a“), 13F. m—a +119 Ch) :: L!” Kat. Le‘f' Ub 0Q.” : H - E "TCFJ¢)Z):: Ae [COMQ+XMm"W1E = ACE Uguw)@QM¢) ; +fiDE TnCKPDLJL 0199) {mm H = Lc/q z RSV“ Fr'nql BC 1 fo’JLPJO):—E:[ov (Kl-hl)kj[)() = O V1710) tJa Load, “+11 15 L“) r‘ _.a ’PC ._.. AHCHV) Howeve/t 2pm?“ II He Rex/1' Pic-If? H o; {I 3 Tm (r; $30,]: OLM To Curing?" (0c: Sq‘HS‘HeA SEOh Q/‘l‘j doe M vqiue 5;”CE 3:: CKMI”) wz'fialeb, we need. q, “Foam?!” (’1) 5615‘?) (4 73¢ij Fa,ng Km :3 L10 /q Reta” ToCKmf) om: orificgqncd "Em— d-‘flr'lLF/“PAT m [33] E3, IZ.10|.I ()ch 12.1%.10 _. . [3':f2 T5 3 7c Toch‘rt) ‘3‘)(13911) 012k : Ric-:2- )‘(r/t 0'0 ganja-24:13 =IZcrcsT5 W oft NELU Nor/9770M : 2 - “a (m *—-— ) ‘ U" Ex AoCL‘“: 3003*") at“ f” :3: CL‘°)) mea Lc‘l' ‘21 2: =3 M: dP/CL 1) “50.3" 5) Few CK cm (4-) 7‘ Lf“) 3P4? To (magnum/q) -= it I Uta )J‘M _‘ Ta Jyflcp) a i (YO X» ENC Q- a. : 1M§ CL <m\.9.> E im> am Or‘HLorLoPmcci ‘9 13c LTL é rd? gap) 34c?) 1/5; w WM] (Tm—Q CULT. wecg h‘r fmdor ’, TCFME’J 03 = To 7- (00 =1 62 [CL L HANSEN“ «meP =- Z Cm4m> ...—f q q (“rt—<3»: 'IO 3 d?x’¢m(F)-X o V l r2: 4 Lem) .__.. _. __.___ T o a. -' 1J,La3"’)\ E Va? I “Z 3. i.)— (5L Mui'hemhtq _\__~___ f7— CVz :3“ 0 9C _ \U. lath) \F-Tmc:k Cm E ‘ 2 l H0 E t _......d— a, !T.(k.§n))l L hi“ ,aé \‘J.Ck§"’ l :[J‘an d {a \ how) ‘9? Nu tar")! 626:7 3.57/6 ...
View Full Document

Page1 / 5

13.5 - :33 513ml 341$? TemffiMW/‘fl Fwd T’CFJcPJE) :4...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online