{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LectureNotesWeek12 - q Loo Va 1 P I Q>uf‘b ‘ AKZRUA...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: q . Loo Va 1 P I Q; [>uf‘b +‘( AKZRUA Zflpflflfifd“, L ' / -- , J—« elm/est mama; ) L a: 74x 34 GM, Wk-v fik‘ Z = “I—.h’ fiKVJ (4.5m? I)” -1“ :71“; [mm A 73/an ammmk: /‘ A A [LAW] : {kg [27,?) = ,‘ag—zx , [ALL]: n$f< bUla (if/1'11 .4 FA 3’1 .flw/‘L 7%0m am, can/flmnh f I, 97‘ 41.7: )4“. 714,, ugly V77 Vt (4'1 low»— all 74m“ app/«75 2, WM ‘5 >,@’ 7—9 79, 4X: 47: Z\_\¢g Uu’flu. 3W [WMI we £93. Mir/‘7!“ LL 62441 no.7 ow. Campowfg IF 2: , {ca-m. [227 1132 5 [129:] \fi’) [2» L] '56,- wLum /Zx r +L/eré . A Baa/«>4. 72m OMflzefade wc 4,41») 2‘4 L5 2.4,"; (’m a [Hm fl w“ «on» m am I‘- _MP Law. ova/Lam ageufih) (fiflfifln n1, (Mg/3U?” I 1-1/5? 4 , *4) Rum —%+ 1/39“ WSWJ #14,; ammmmn Iliad-£61) ‘Pr‘ [3: 2:" G/{N-v‘p/ Lu 7‘» Awmb.‘ 1% -et‘)(,ul/¢(L¢é {r H5290 wtflay‘ Sic/(‘3 +‘l‘ .- ISchmfllvv E9 (We +79% *4“? Eu: ’kub(k+1\)n50)l)l)u- lag/0 : “ (IMO) ef"/n§ J‘H—I (44143 1' A A . ' aH Car-u. 1979M 4,34”) = i 4' #54:: {W’s (2+2+%)_ I :W‘L can (at 4. 5:24:70» f‘ém‘r‘v—sx ‘4 +71“ ‘HK _O\;¢L(/ULW ‘For L2 4 Lé. A A A :Pfl‘f Daim-c g [31-3 {war}?! Wyn/I'll L-E Ax"7[—)( +«rn 991“‘{» L‘— SWIYw A M (“,an. M(Ck(4‘€'fih‘HK ate-RMHUM; a i 3* [L-&»Z+ = #21- ) [2a) — :‘fil 2? [11) 22:1,; ¢ ) (:Zfl’Lj = Z‘IILg 30“ mm Wm WM.» 2 Z‘ = 2+2» ZQMZ; - + W A7— A L mA— 7% -RM +1.4. asmv‘hluq ‘9 Z. ‘K L2) ! 6:7; mm ,7 .__.___.___._._i____________£____ g TIM-’4 2% LC“) 7 {o'jmwlm ‘For L5) (10") ' . Hf 4A,. 4:50.qu LL 0:.th 12m) hawk 7‘3 L“ unfib o7; alkyd» Mona/ram. w. Waaln/ 514344411; ¢L6~T M Lxccfl"1—L«+ /\+ I3 Lac/Nu . f L1; Mr") E 12m Lin/:3 <—’—~ whim fitml 04k ILt’LLS‘MJ We CM )‘LM/ #1?!” M IF} fink-Cf or oak odd mflfifi: ' LJ« 414')? 2% {2+ my , (fl,- 2:32) W , (xix/1+ L+(m,3) [4,5 = ‘1’! (M+()/Z+_ [’00) , a: 2+ M45 is an uumrmdhuK abomkp. can it} wfi‘f’l‘ a‘suxl/eau #(m-H), 0 0‘ ICE-F "hm or? file-f 41w Wrfimhjfiflk OWJh'f’E .' 2+ I‘M» ; —k~ 1/1.“) ”“'{M 1;!) ]X)Mil> A— A A 1: gl! 1. : ~ .— : M lam/X ) LiL- [2017) *(m I) L L‘AB)! /\ /\ r ' IF 41!: (a L___ (AA> (J an uwm‘alh—M cum—<17“ RAM ‘B OJLAWM ‘k’O‘v‘Q. 5‘ 1‘1» ‘ L; {{3thch 01/2, Icpmfcrf L/ _‘ 0:44 um‘l‘ 6% ‘LT iii. (1)1Ia—L7) (1’m~l>) (l,l">) (Alisa—I); 44:4 {:WVJJM {Talc—'14); .‘L'CtL—vd. ’bn‘M. 'lT/mfrl. -_ J J 1.. 2 ”SM; +1“ [Ly/2‘ ovum-11219» Lm. can s‘uv +1" ‘ 41... (15waqu -Frr L on, 4111144). ='-:> 3/470 = tidal) [4,0 60/. 79/1." : '71—» allot/LA 1/4014,ng W1 mm M -/($o,(: m: {-4 :01, wz-x 4; (_ :3 (Ix-m,“ fez“ zakju (1.:6) I) 2J3) ._ yr L (IQ/0(a)“ (/C— 2E :5 ES 2? 1;” iii] Maw Man‘P-H)(€[173W() A!) an ”(TL—yd fl“ =§ gr quj‘tlw Mow-c. [/9471 741)) {a [MWflLJ-et/r NH“ . )5 “A” auwlm Vito/how Sk‘le 01/1 xm ( mam-m U 577%, 514%,»; Ltaf/‘C 1 [WV/«7S7 (”La/l 221%}, W ”ta/mu $74149 Am 7% m 7;,“me :4, m, an paw H .. 9:» «447028 [5-0,] 10> [1,17 all [1401 [,3 7,411. Wt, 5’1} ‘fl‘qu 4/11. #ijM/t M /L-(, 717 M N4 Muzak w‘fl mill/if {s Liv LIAM". I (a— WM “HA. duly/ALA, (45$ (f; AIM/”AI"? "I [cow 7”“ i QC”: Y“ 9 W' 0AM ”Hy-(W MOWR‘LA 5.1740) 0w. {Ll-MB?) ’(>&) {a l, 7. w m.— ~4J—zr),... Ami-5&3 El‘fcuI/OIM .5 m8” L L £847 \\ :\- h ”a: i \./ S 74,110 = «k/Nemy—Mmi!) mm» ‘- . i {3vaka mugi‘l‘FL/J 4/1 IQQU‘ll/fifich M1“ “Ufa/7‘ finizttpv {‘0 L 2% WuH-fl'k (7‘44: Lat/1.79% 54% Wild Qwfi 41 . /L m 6) p’ 1%....— é, 71w). “W Y‘l‘w‘ly ‘ - cm am flfsm L . “WW- Xlswu‘wr ‘ 7. 1' g— ‘3 3 WW“ MW“ _0VM4 L9; U ffwfld <44) ‘huu. 7H! 9C3¢Wr 45 {twvul‘f . (26) 59 {2 [/2 dd tuf CdMfluM. am . ‘ ___/———r—-——'—\ : FF“ 01/1 Mg an 501“}le rf‘ L-E, 7th» LX (t L1 C(m51;u( mam.» Via, .FL 6' szamé Wm Mm»; -_. g 94’0")" 1: Law— 5: 79094104 numb/"43 (la/fag wLnra, . WULSWJ 44K 9 4 (Q adm'wlrg “Fir 6: [06/741 ‘4 . FI’T (,XQn—flh ) "4*7’LL Ira I) & {I’LLV'ZQ 7 SCI’L 4',/]¢ *ztj ffirva‘; 2;: Sufpwc "it: ‘(' a Far‘hch i5 kWh/V1 Cf; 4‘» (,4, In. a PAH/“Ha: (our S+GILC /’£M§' _ I‘+ 0n ‘HMPJ {Cr:cch? f0 a a WLLN, am 2: Mutt-keg: 74> 4341,71? on. '1." )‘fAu-iaK 7 501,04- Wt Warn!“ ‘7LL4, fim’oh'fi/Q ‘ILo M dbs‘cfl/‘L q fawn». t9 4 ca fir #1» mg Mm. in a 7L ’9‘?) PCPWWL 0L S‘F’J‘t /0()°/v [00"th €7L & t&" 8(0—9') WMQM WM” 9 fl fl 9’ 1;- (9' 9 (q’ z"? & '71,“. "71’lw why/Huh 71° bEMJ‘W— [[473 d" 1&4) L‘, Vrf‘H—L @eélimv €- ‘QM aria/[1M ‘A’ . gm Mae m, absuu 9,4 Jump (a: Ood‘innm bbsu‘vauu} 4h") 1‘) a adv/mum AL amt/him. [9 filLM)‘ Cdrd‘mum J‘I‘ dmfll‘fioétvx: :21 [9) d) C.M:f‘1-':)V|Anll¥ . ’TL-F) (“J amfio duv ‘l" :2. A C . j J <x/h> [rm 177'? +2- 7‘Lk E Lb RWY/(1‘35"? 'lAY'. Saw YyMLQJdL) WWW-K {pa‘é'ql Waugflm‘L-Qu 47% 7a» {MD}- mr +4110” WM ML 9% ““6! 4., 7‘:le m far/nut) 4% wLu/m W1— 0’L W‘lzhl/l. /H‘,3 (iii/i” [in-q I." L M . “Tl“, K, aw. M1" 944,11. -F-pw74¢~t5. HOW. I) ‘HVL = (tom'qa/k prmfl'lpdw ’° i fit/Ital é“ m 7'“!!! M [gr/mm H K, (8,42) :¢ («1) (11+ 2\(L~lml)‘l 7i: (0,42%) 3 V‘TI’ (er/MI)! W [M] $4553616 \ILM W > Ffiwfiow X N P ); ,l. A £L__,“L¢W‘Fu WJ‘M Expuufly , f) '— 6 t J , 10M :L @ Mme): 57;)1 7 (6* x K'- "-‘L 3’ £5’M’9tw ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

LectureNotesWeek12 - q Loo Va 1 P I Q>uf‘b ‘ AKZRUA...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online