PSORIASIS-1 - PSORIASIS psoriasis Chronisch verlopende...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PSORIASIS psoriasis Chronisch verlopende aandoening met prevalentie van 1-2% in ons land Begint meestal bij jonge volwassene Tweede piek na 50 jaar: genetisch verschillend? etiologie Genetische predispositie: >65% der patinten heeft minstens n familielid met psoriasis neige tweelingen hebben in 60% beiden psoriasis Beide ouders psoriasis: 50% der kinderen aangetast n ouder pso: 10% herhalingsrisico Broer of zus pso: 7% herhalingsrisico Associatie HLA-CW6 Pso pustulosa en psoriatische arthritis: HLA-B27 Uitlokkende factoren Koebner fenomeen Stress Infecties door streptococcen HIV Medicamenteus:--lytica Lithium Anti-malaria preparaten Rebound na corticos pathogenese Th1 respons op antigenische bestanddelen in hoornlaag? Versnelde turnover keratinocyten Onvolledige differentiatie KC Dermale ontsteking met eerst PMN, later mononucleairen Vasodilatatie en neo-angiogenese Klinisch beeld...
View Full Document

This note was uploaded on 01/02/2012 for the course STEP 1 taught by Professor Dr.aslam during the Fall '11 term at Montgomery College.

Page1 / 58

PSORIASIS-1 - PSORIASIS psoriasis Chronisch verlopende...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online