NEW YORK - NEW YORK arkc ve sz yazar Ingrid Michael tel...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NEW YORK Şarkıcı ve söz yazarı Ingrid Michael tel peynire bayılır ve Martha Stewart tariflerini toplar. Müzisyen Ingrid Michaelson Human Again adlı albümünü 24 Ocak’ta çıkaracak ve sanatçının 5 yıllık albümü “Tatil Dansı” yok satıyor; fakat bütün bu büyük başarılarına rağmen
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/29/2011 for the course UNKNOWN 223 taught by Professor Ertu during the Spring '09 term at New Life.

Ask a homework question - tutors are online