Konu 1 - 1"Devlet Adam Atatrk ve Gerekilik makalesine gre...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. "Devlet Adamı Atatürk ve Gerçekçilik" makalesine göre, Atatürk'ün devlet adamlığı aşağıdaki hangi süreç veya süreçler ile belirir? I - Cumhurbaşkanı olduğunda, II - Türk Bağımsızlık Mücadelesini sürdürürken, III - Reform hareketlerine başladığında, IV - Halkın refahı için yaptığı çalışmalarda, V - Cumhuriyeti ilan ettikten sonra. a. I ve IV *b. III ve V c. Yalnız II d. Yalnız V e. II, III ve V 2. "Devlet Adamı Atatürk ve Gerçekçilik" makalesine göre, gelecekte benzer başarıları ve zaferleri kazanmanın esası olarak Atatürk neyi vurgulamıştır? *a. Halkın kuvvetlerini birleştirmesi b. Türk Milleti'nin üstünlüğünden şüphe duyulmaması c. Gelecek ile ilgili hayal kurulmaması d. Cumhuriyet rejiminin korunması e. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması 3. Tam bağımsızlık "Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi" adlı ek kaynakta Atatürkçülüğün temel esaslarından biri olarak ele alınmıştır. Bu kavramla ilgili Atatürk'ün yaptığı konuşmanın bir bölümü verilmiştir. Bu konuşmada sıralan tam bağımsızlığın kapsadığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Siyasi b. Mali *c. Dini d. Adli e. Askeri 4. Aşağıdakilerden hangisi "Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi" adlı ek kaynakta tam bağımsızlığın koşullarından biri olarak sıralanmamıştır? a. Tam bağımsızlık milletin varlığı ve hukuku için bütün kuvveti ile bizzat kendisinin meşgul olmasını öngörür. b. Tam bağımsızlık anlaşmalara ve devletlerle karşılıklı yardımlaşmaya karşı değildir. *c. Tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenlik birbirinden ayrı ele alınmalıdır. d. Devlet içişleri bakımından dışa karşı bağımsız olmalıdır. 5. Aşağıdaki tanımların hangisi/hangileri Atatürkçü devlet anlayışına ters düşmez?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I- Milli iradenin mutlak üstünlügüne inanmak II- Egemenligin kullanilmasi hiçbir süretle hiçbir kisiye ve sinifa dayandirilmamasI- III- Hiç kimse ve organ kaynagini anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamamasi IV- Atatürkün siyasi kuvvet,milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde ortak kisiligine ait olmasi a. Yalnız IV *b. I, II, III ve IV c. I, II ve III d. II, III ve IV e. Yalnız III 6. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Atatürkçülügün temel esasları arasında yer alır? I- Tam bagimsizlik yanlisidir. II- Halkçidir,Demokratiktir,Sosyaldir ve Barisçidir. III- Müsbet ilime ve Hür Duyguya Dayanir. IV- Dinamiktir. a. II, III ve IV b. I, II ve III *c. I, II, III ve IV d. I, II ve IV e. I,III ve IV 7. Atatürk'ün cumhuriyet yanlısı tutumu fikirsel, sosyal ve siyasi devrim taraftarlığı anlayışı ile yeni Türk toplum bünyesinde hiç kimseyi bu yargılamanın dışında kalacağını düşünmek istemiyorum demiştir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Konu 1 - 1"Devlet Adam Atatrk ve Gerekilik makalesine gre...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online