Konu 2 - 1. ada devlet anlaynda; milletin genel istek ve...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. ada devlet anlaynda; milletin genel istek ve eilimleri genel anlamda "milli hedefler" olarak nitelenebilir. Bu hedefler halkn yararna ve refahna ynelik nitelie sahiptirler ve milletin karlaryla, ilgilidir. ada devlet anlaynda, milletin karlarndan doan milli hedeflerin saptanmas hkmetlerin grevidir ki, bu milli siyaset milli hedeflere ulamak iin milli strateji izlerler. Milli siyasetin ncelikle amac hkmet programlarn meclisten geirmektir. Atatrk ve Milli Strateji makalesine dayanan, yukardaki anlatm ieriinden karabileceimiz yanl hangisi olabilir? a. ada devlet anlaynda; milletin genel istek ve eilimleri genel anlamda "milli hedefler" olarak belirlenir. b. ada devlet anlaynda; hedefler halkn yararna ve refahna ynelik nitelie sahiptir. *c. ada devlet anlaynda; hkmetlerin milli siyasetteki ncelikli amac hkmet programlarn meclisten geirmektir. d. ada devlet anlaynda; hkmetler milli siyaset ve milli strateji izlerler. e. ada devlet anlaynda; milletin karlarndan doan milli hedeflerin saptanmas hkmetlerin grevidir. 2. I. ada devlet anlaynda; demokrasi prensibi dilimize halk iradesi olarak evirilebilir. II. ada devlet modelinde; demokratik ynetim, serbest seim sistemine, semenin nne farkl gr koymas ile kendini bulur. III. ada devlet yapsnda hukuk stnlnde yasalar belirleyicidir. IV. ada devlet anlaynda; aznlkta kalan partilerin korunmas gerektiide iktidar olma hakk korunmutur. Atatrk ve Milli Strateji makalesine gre, yukardaki tanmlardan hangileri "ada devlet modeli" anlayn dorulamaktadr? a. I, II ve III b. I, II, III ve IV *c. II, ve IV d. II ve IV e. II ve III 3. I. Kalknmada akln ve bilimin rehberliini benimseme II. Trk kltrnn ada uygarlk dzeyine karlmas III. Devletin millet egemenliine dayandrlmas IV. Atatrk devlet anlaynn kuvvetler ayrl esasna dayandrlmas Yukaridakilerden hangisi(hangileri) Atatrk anlaya ters der? *a. Yalnz IV b. III ve IV c. Yalnz II d. I, II, III ve IV e. I ve IV 4. "Bir toplumun mutlaka ortak bir fikri vardir. Eer bu her zaman ifade edilemiyor ve aa karlamyorsa, onun yokluuna hkmedilmemelidir. O pratikte mutlaka vardr. Varlmz, bamszlmz kurtaran btn i ve hareketler, milletin mterek fikrinin, arzusunun ve azminin meydana getirdii byk eserinden baka bir ey deildir." Ortaya konmu bu yargdan aaidakilerden hangisini karabiliriz?...
View Full Document

Page1 / 6

Konu 2 - 1. ada devlet anlaynda; milletin genel istek ve...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online