Konu 3 - 1 3 konunun sesli sunumuna gre Mustafa...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. 3. konunun sesli sunumuna göre, Mustafa Kemal'in "Ulusal iradenin padişahın yerine geçeceği" konusundaki ifadesi ile neyi işaret etmekteydi? Aşağıdaki açıklamaların hangisi bunu en doğru biçimde açıklanmıştır? a. İradenin bundan böyle halkta olduğunu işaret ediyordu. b. Ulusal iradenin bundan böyle padişahtan halkın seçtiği kurumlara geçtiğini işaret ediyordu. c. Ulusal iradenin bir müddet Sivas kongresinde seçilecek temsilciler kurulu vasıtası ile yürütüleceğini işaret ediyordu. d. Ulusal iradenin bundan böyle tek adamda olmayacağını işaret ediyordu. *e. Bundan böyle iradenin halkta olacağını, gelecekteki yönetimin buna dayanacağını işaret ediyordu. 2. Atatürk Devrim'inin başlangıcında, özellikle cumhuriyet öncesi dönemde: I.Devrimin siyasal, toplumsal reformlarından bahsedilmemiştir. II. Ulus, ülke bütünlüğü, ulusal bilinç, ulus egemenliği kavramları etrafında vurgu yapılmıştır. III. Cumhuriyet öncesinde toplumsal içerikli belge olarak 1921 anayasasının temellerini Halkçılık anlayışı oluşturmuştur. Yukarıdaki tanımlardan hangisi doğrudur? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III *d. I, II ve III e. II ve III 3. Cumhuriyet öncesi dönemde ülkede birliği sağlamada çok önemli bir sorun da ulusal kurtuluş ve bağımsızlık savaşına kimlerle, kim için girişileceği konusuydu. Devrim önderimiz bunu ilk başta saptamış, işbirliğine hazır olan halk ile harekete geçmiştir. Bu tanıma aşağıdakilerden hangisi daha ters düşebilir? a. Devrim bir sınıfın, toplumun özellikle bir kesiminin yararına değildir. b. Kongrelere bu anlayışla sınıfına, mezhebine, siyasal yapısına bakılmaksızın herkes katılmıştır. c. Genel seçimde her kesimden, sınıftan insanın meclise katılmalarına hak tanınmıştır. d. Bu oluşum birlik sağlamada, kurtuluş ve bağımsızlık savaşının ulusal boyutlara ulaşmasında en büyük etkendir. *e. Mücadele öncesinde, ilk iş olarak, özellikle halkın İstanbul hükümeti ile olan bağınını kesmek istemiştir. 4. M.Kemal; "Egemenlik güçle, erkle, zorla alınır.Türk ulusu Osmanlı Hanedanı'na karşı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
bulunmaktadır." demiştir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Konu 3 - 1 3 konunun sesli sunumuna gre Mustafa...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online