Konu 4 - 1 Btn iyi niyetli abalara ramen ilan edilen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Bütün iyi niyetli çabalara rağmen ilan edilen Tanzimat Fermanı, müslüman olmayan tebayı mutlu etmediği gibi, zayıflamış, yozlaşmış ve otoritesi kalmayan devletle vatandaşın bağlarının koptuğu ülkede Türkleri de memnun etmemişti. Otoritenin olmadığı, keyfi işlemlerin kol gezdiği, adaletin herkese göre değiştiği bir ülkede, Türklerin de bu fermanın getirdiklerini benimseyememelerinin sebepleri adına aşağıdaki seçeneklerden hangisinin en doğru olduğu sonucuna varabiliriz? a. Tanzimatla verilmiş olan kamusal hürriyetlerin çok yetersiz oluşu b. Türklerin Hristiyanlarla aynı çizgiye getirilmelerini hazmedemediler. *c. Devletin yapısı yine dinsel kalsa da, fermanın dinsel düzenin yanında getirdiği batı kurallarını benimseyemediler. d. Dinsel konular modern kanunlarla çelişki yaratıyor, hukuk gelişimi köstekleniyordu. e. Devleti kurtarmak adına yapılan yenilikler, ilkelerin bir kısmının kabul edilememesinden dolayı halk tarafından benimsenmedi ve başarıya ulaşamadı. 2. 1850'lerden sonra yabancı yatırımcılar verdikleri borçlar dışında sermaye yatırımlarının üçte ikisi gibi büyük bir bölümünü demiryolu şirketlerine yatırmışlardır. Buraya getirdikleri sermayenin ancak yüzde 10'u kadarını madencilik, sanayi ve tarım alanları gibi doğrudan üretim alanlarına yatırmışlardır. Buna göre yabancı yatırım için aşağıdakilerden hangi sonuca ulaşamayız ? a. Dış sermaye ticaret, bankacılık, su, gaz, ve belediye hizmetlerine yatırım yapmıştır. b. Kendi ticaretlerini arttırmak amacıyla Osmanlı ülkesinde altyapı çalışmalarına hız verilmiştir. c. Osmanlı demiryolu yapımında yabancı sermayeye km garantisi vermesiyle karlarını katladılar. d. Demiryolu'nun geldiği bölgelerde dış pazarlara yönelik tarımsal üretim artıyordu. *e. Zanaatlere dayalı, tarım dışı üretim faaliyetleri hızla artmıştır. 3. Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda yapılan ıslahatların en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? *a. Devletin dağılmasını önlemek b. Avrupa’nın gelişmişlik seviyesine ulaşmak c. Demokratik yönetime geçmek d. Ekonomik yapıyı düzeltmek e. Azınlıkları korumak 4. 1876’da ilan edilen I. Meşrutiyetle;
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Yürütme görevi başkanlığı padişahta olmak üzere bakanlar kuruluna verilmişti. II. Padişah meclisi açma ve kapatma yetkisine sahipti III. Padişahın atadığı üyeler ömür boyu görevde kalabilirdi. Bunlardan hangisi (hangileri) demokratik yönetim biçimiyle bağdaşmaz? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I ve II *e. I, II ve III 5. II. Abdülhamit 1876’da açılan meclisi Osmanlı – Rus Savaşını gerekçe göstererek kapatmıştır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Konu 4 - 1 Btn iyi niyetli abalara ramen ilan edilen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online