{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Konu 5 - 1 I Dnya Sava srasnda Almanya'nn Osmanl'y mutlaka...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Osmanlı'yı mutlaka kendi saflarında görmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? a. Musul ve Kerkük petrollerinden istifade etmek b. Osmanlı Padişahı'nın halifelik nüfusundan yararlanarak müslümanları, Fransız ve İngilizlere karşı ayaklandırmak c. İtilaf Devletleri'nin boğazlar yolu ile Rusya'ya yapacağı yardıma engel olmak *d. Savaş sırasında olabilecek tehlikeye karşı başkent İstanbul'un güvenliğini tehlikeye düşürmemek e. Yeni cepheler açarak Almanya'nın yükünü hafifletmek 2. I. Dünya Savaşı başında tarafsız kalan Osmanlı Devleti daha sonraları bu savaşta tarafsız kalamayacağını anlayınca İtilaf Devletleri'ne onlarını yanında yer almak için teklif götürdü. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bu teklifin kabul edilmemesinin altında yatan asıl gerçek aşağıdakilerden hangisidir? a. Osmanlı Devleti'nin daha savaşın başında bu düşünceyle onlara gelmemesi b. Savaş başladıktan sonra bu teklifi yapmış olması *c. Bu devletlerin Osmanlı'yı müttefik değil yanlarında taşınacak bir yük olarak görmeleri d. Osmanlı Devleti'nin savaş başladığında Boğazları açmaması e. Osmanlı Devleti Hükümeti'nin Almanya'ya olan hayranlığı 3. Osmanlıcılık, etnik gruplara eşit haklar tanınmasını savunmuştur. Bu anlayışla ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? a. Azınlıkların yönetime katılmasını sağlamak b. Demokrasiye geçişi hızlandırmak c. Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri genişletmek d. Hanedan temsilcilerinin yetkilerini sınırlandırmak *e. Azınlıkları ulusal devlet kurma düşüncesinden uzaklaştırmak 4. Osmanlı Devleti'nde: Halka seçme ve seçilme hakkı tanınması İlk Anayasa'nın oluşturulup yürürlüğe girmesi Halkın yönetimde söz sahibi olmaya başlaması Mutlak monarşik durumun terk edilmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern