Konu 5 - 1. I. Dnya Sava srasnda Almanya'nn Osmanl'y...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Osmanlı'yı mutlaka kendi saflarında görmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? a. Musul ve Kerkük petrollerinden istifade etmek b. Osmanlı Padişahı'nın halifelik nüfusundan yararlanarak müslümanları, Fransız ve İngilizlere karşı ayaklandırmak c. İtilaf Devletleri'nin boğazlar yolu ile Rusya'ya yapacağı yardıma engel olmak *d. Savaş sırasında olabilecek tehlikeye karşı başkent İstanbul'un güvenliğini tehlikeye düşürmemek e. Yeni cepheler açarak Almanya'nın yükünü hafifletmek 2. I. Dünya Savaşı başında tarafsız kalan Osmanlı Devleti daha sonraları bu savaşta tarafsız kalamayacağını anlayınca İtilaf Devletleri'ne onlarını yanında yer almak için teklif götürdü. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bu teklifin kabul edilmemesinin altında yatan asıl gerçek aşağıdakilerden hangisidir? a. Osmanlı Devleti'nin daha savaşın başında bu düşünceyle onlara gelmemesi b. Savaş başladıktan sonra bu teklifi yapmış olması *c. Bu devletlerin Osmanlı'yı müttefik değil yanlarında taşınacak bir yük olarak görmeleri d. Osmanlı Devleti'nin savaş başladığında Boğazları açmaması e. Osmanlı Devleti Hükümeti'nin Almanya'ya olan hayranlığı 3. Osmanlıcılık, etnik gruplara eşit haklar tanınmasını savunmuştur. Bu anlayışla ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? a. Azınlıkların yönetime katılmasını sağlamak b. Demokrasiye geçişi hızlandırmak c. Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri genişletmek d. Hanedan temsilcilerinin yetkilerini sınırlandırmak *e. Azınlıkları ulusal devlet kurma düşüncesinden uzaklaştırmak 4. Osmanlı Devleti'nde: Halka seçme ve seçilme hakkı tanınması İlk Anayasa'nın oluşturulup yürürlüğe girmesi Halkın yönetimde söz sahibi olmaya başlaması Mutlak monarşik durumun terk edilmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir? a. Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması b. Paris Antlaşması'nın imzalanması c. Islahat Fermanı'nın hazırlanması
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
*d. Meşrutiyet'in ilan edilmesi e. Takvim-i Vakayi'nin çıkarılması 5. İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa ile ittifaklar yaparak bu işgali tanımalarını sağlamıştır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 6

Konu 5 - 1. I. Dnya Sava srasnda Almanya'nn Osmanl'y...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online