Konu 6 - 1. ABD Bakan Wilson, I.Dnya Sava srasnda yaynlad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. ABD Başkanı Wilson, I.Dünya Savaşı sırasında yayınladığı ilkelerinde “sömürgeciliğin kaldırılması ve her ulusa bağımsız devlet kurma hakkının verilmesini istemiştir.” Wilson’un bu çağrısı; I. Ulusçuluk kavramını(düşüncesini) teşvik etme II. Dünya siyasi haritasını değiştirme III. Monarşik rejimleri destekleyip yaygınlaştırmak istemesi yönündeki söylem ve tutumlarından hangilerini benimsediğinin bir göstergesi olabilir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. I, II ve III *d. I ve II e. II ve III. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti hiçbir direnç göstermeyip sessizliğe geçmişti.Bu gelişme karşısında halk önce kendini korumak sonra ülke müdafası için Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine katılmaya başlamıştır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’in ; I. Hilafet ve saltanat anlayışına karşı olmamaları II. Bölgesel direnişi amaçlamış olmaları III. Osmanlı Devletine karşı olmamaları IV.Kendi bölgeleri içinde Türklüğünü kanıtlamaya çalışmak istemeleri Özelliklerinden hangileri, bu cemiyetlerin”ulusçu düşünceye”sahip olduklarının bir kanıtı gösterilebilir? a. Yalnız II b. Yalnız III ve IV *c. Yalnız IV d. Yalnız I e. II ve III 3. Aşağıdakilerden hangileri, milli varlığa düşman cemiyetler ile azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak özellikleri arasına girer? I. Yalnız İtilaf Devletleri tarafından desteklenip yönlendirilmeleri II. Saltanat yanlısı ve hilafetçi anlayışa sahip olmaları III. Milli Mücadeleye karşı olmaları ve onaylamamaları a. Yalnız I ve II b. Yalnız II *c. II. ve III d. Yalnız I e. I ve III
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4. Aşağıdaki açıklamalardan hangilerinin Mondros Antlaşmasından sonra Türk Milletinin içine düştüğü durum karşısında çözüm arayışı içinde olduğunun göstergesi olduğunu söyleyebiliriz? I. Kongrelerin düzenlenmesi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 6

Konu 6 - 1. ABD Bakan Wilson, I.Dnya Sava srasnda yaynlad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online