Konu 7 - 1 Milli mcadele dneminde I Milli snrlar iinde vatan bir btndr paralanamaz II Milletin bamszln yine milletin azmi ve karar kurtaracaktr III

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Milli mücadele döneminde; I. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. II. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. III. Meclis hemen kurularak hükümet işlerinin bu Meclis denetimi altına alınması sağlanacaktır. kararlarının alındığını görüyoruz. Bunlardan hangileri “egemenliğin, ulusa ait olduğunu” teyid eder niteliktedir? a. Yalnız I b. Yalnız II *c. II ve III d. I ve II e. I ve III 2. Amasya Genelgesinde, “ ulusun geleceğini, yine ulusun azmi ve kararı belirleyecektir.” kararı alınmıştır. Buna göre; I. Ulusal bağımsızlık mücadelesiyle, ulus egemenlik mücadelesi bir arada yürütüleceği II. Türk Inkılabının evrensel nitelikler içerdiği III. Ülkedeki egemenlik kavramının artık değişeceği yargılarından hangilerine (hangisine) ulaşabiliriz? a. Yalnız III b. Yalnız II c. II ve III *d. I, II ve III e. I ve III 3. Amasya Genelgesi’nde verilmiş hükümlerden hangisinde milli mücadele’nin amaç ve yöntemi en doğru olarak, bir arada verilmiştir? a. İstanbul Hükümeti, kendi üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. b. Anadolu’nun en güvenli yeri sayılan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. c. Gelebilecek tehlikelere karşı etki denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. d. Vatan’ın bütünlüğü, bağımsızlığı tehlikededir. *e. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milli Mücadele döneminde alınan: I. Manda ve himaye kabul edilemez. II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalıdır. III. Ulus’un bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır. IV. Ulusal sınırlar içersinde vatan bir bütündür, bölünemez. kararlarından hangileri(hangisi) ulusal direnişin, halkın iradesine
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
dayanılarak yapılacağına ilişkin doğrudan bir kanıt olarak gösterilemez ? a. I ve III *b. Yalnız IV c. I, II ve III d. I,II,III ve IV e. Yalnız III 5. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir” kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine tepki olsun diye alınmıştır? a. Türkiye içinde Müslüman olmayan azınlıkların bir tebaası sayılmasına b. Patrikhanenin Rumların dini temsilcisi olmasına c. Azınlıkların kendi kültürünü korumalarına *d. Her türlü işgal ve ayrıcalıklara e. Azınlıkların İstanbul’da kalmasına 6. Bölgesel amaçlı olarak oluşturulmuş olan Erzurum Kongresi’nin, bütün
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 6

Konu 7 - 1 Milli mcadele dneminde I Milli snrlar iinde vatan bir btndr paralanamaz II Milletin bamszln yine milletin azmi ve karar kurtaracaktr III

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online