{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Konu 8 - 1 Amasya Grmelerinde stanbul Hkmeti ile...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşma sağlayamamışlardır ? a. Ali Rıza Paşa’nın Sadrazamlığa getirilmesi b. Barışın en kısa sürede sağlanması *c. Mebuslar Meclis’inin toplanacağı yerin belirlenmesi konusunda d. Seçimlerin en kısa zamanda yapılması konusunda e. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi 2. Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez seçmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerde hangisini göremeyiz ? a. Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı yapılacak olan savaş alanına yakınlığı *b. Ulusal Örgütlerin burada dağınık bulunması nedeniyle onları organize etmek isteği c. Diğer şehirlerle haberleşme ve ulaşım imkanları’nın bulunması d. Konumu bakımından güvenli bir yerde bulunması e. İstanbul da toplanacak Meclis çalışmaları’nın daha rahat izleneceği 3. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasında: I. Sivas Kongresi kararları II. Erzurum Kongresi kararları III. TBMM’nin açılması gelişmelerinden hangilerinin hızlandırıcı etkisi olduğu söylenebilir? a. Yalnız II b. Yalnız I c. II ve III *d. I ve II e. I ve III 4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınacak kararların taslağını hazırlayan M. Kemal, vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alınması için Müdafaa-i Hukuk Gurubu’nun oluşturulmasını amaçlamıştır. M. Kemal’in bu girişimi, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir? a. Barış görüşmelerine *b. Ulusal bağımsızlığa c. saltanatın devamlılığına d. İtilaf Devletleri’nin görüşlerine e. İstanbul Hükümeti’nin isteklerine 5. Amasya görüşmesi, İstanbul Hükümeti ileAnadolu İhtilal eylemini yürüten Heyet-i Temsiliye arasında yapılmıştır. Bu görüşmeyi Temsil Heyeti’nin kazanımları açısından değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
hangisini göremeyiz?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}