Konu 9 - 1. Sava ve igale kar ilk direniler "Kuvay Milliye"...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Savaş ve işgale karşı ilk direnişler "Kuvayı Milliye" ile başlamış daha sonraları, saldırı yörelerinde kurulan cephe müdafaları ile sürdürülmüştür. Bu anlamda Batı'daki ulusal cephelerden birinin karşı duruşu diğer yörelerde açılan cephelere örnek teşkil etmiştir. Güç verici ve teşvik edici yanı olan cephe aşağıdakilerden hangisidir? *a. Ayvalık Cephesi (savunması) b. Bergama Cephesi (savunması) c. Soma Cephesi (savunması ) d. Aydın - Nazilli Cephesi (savunması) e. Salihli Cephesi (savynması) 2. Güneydeki Ulusal Cepheler de çok büyük kahramanlıklar yanında gösterdikleri direnç ve mücadele azmiyle kendisinden kat kat güçlü ordular karşısında inanılmaz başarılar elde etmişlerdir. Gösterdikleri bu başarılardan dolayı bugün bu illerimizin önünde bu kahramanlıkları gösteren ünvanlara sahip olup bunlarla anılırlar. Güneydeki bu cephelerimiz çok büyük kahramanlıklar gösterirken güçlü sanayisini arkasına alarak saldıran düşman ordusuna sonuna kadar direnen fakat sonunda teslim olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? a. Urfa Cephesi (savunması) b. Maraş Cephesi (savunması) *c. Antep Cephesi (savunması) d. Adana Cephesi (savunması) e. Pozantı Cephesi (savunması) 3. Ulusal Kurtuluş Eylemine karşı başlatılmış olan iç tepki ve ayaklanmaların ilk aşamasına "Din üzerinden başlatılan Fetvalar Savaşı" dönemi de denilebilinir. M. Kemal bu tepkilere nasıl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
bir tepkiyle cevap vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun cevabı olabilir? a. Anadolu Halkını Padişah ve İstanbul Hükümetine karşı kışkırtmışlardır. *b. Onlara karşı aynı silhla cevap vermiş Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Efendi ve 153 müftünün imzasıyla karşı fetva yayınlanmıştır. c. Anadolu Halkı Padişah ve İstanbul Hükümetine karşı cihat ilan etmiştir. d. Anadoludaki camilere Türk Bayrağı çektirtmiştir. e. Ulusal eylemciler,Padişah ve İstanbul Hükümetine karşı ajanlar kullanarak onları içten yıkmaya çalışmışlardır. 4. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili gelişmelerden pek çoğu Padişah ve onun İstanbul Hükümeti'ni rahatsız etmeye başlamıştı. Rahatsız oldukları bu gelişmelerden hangisini aşağıda seçenekler içinde göremeyiz?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 7

Konu 9 - 1. Sava ve igale kar ilk direniler "Kuvay Milliye"...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online