{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Konu 10 - 1 Dzenli Ordu'nun kurulmasn zorunlu klan nedenler...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Düzenli Ordu'nun kurulmasını zorunlu kılan nedenler arasında aşagıdaki hangi seçenekte bu hususu göremeyiz. ? a. Kuvayı Milliye artık görevini(işlevini)bitirmişti. b. Bazı güçler birliklerin başındaki komutanlarla birlikte zararlı olmaya başlamışlardı. c. Halk artık bunlardan korkup kaçmaya başlamıştı. d. Bu kuvvetler(birliklerle)Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdürülmesi mümkün değildir *e. Çerkez Ethem ve Demirci Efe düzenli orduya katılmaya ikna olmuşlardır. 2. TBMM si ve onun Hükümeti aşağıdaki hangi olaylaaynı zamanda kendi varlığını da kabul ettirmiş oluyordu.? *a. Gümrü Antlaşması-Londra Konferansı b. Londra Konferansı - II.İnönü Savaşı c. I.İnönü Savaşı - Londra Konferansı d. Gümrü Antlaşması - I.İnönü e. Gümrü Antlaşması - II.İnönü 3. Halkın düzenli orduya güveni artmış,Çerkez Ethem olayı kapanmış,ülkede içgüvenlik sağlanmış,TBMM sine olan güven artmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki hangi olayı işaret etmektedir.? *a. I.İnönü Savaşını b. Düzenli ordu'nun kurulmasını c. II.İnönü Savaşını d. Londra Konferansını e. Çerkez Ethem isyanı'nın bastırılmasını 4. Ruslarla yapılan Moskova Antlaşması'nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisini göremeyiz .? a. Her iki üllke yönetimleri,İtilaf Devletleri'nin bakış açıları yüzünden aynı yazgı birliğine gitmişlerdir. b. Doğudan bir saldırı'nın olmaması,yanında dış destek sağlanması Kurtuluş Savaşı için rahatlatıcı etken olmuştur. c. Ruslardan sağlanacak silah ve para yardımı Türk Ordusu'nun gücünü artıracaktır. d. Rusyadaki yeni yönetim ve düzen kendini ülkesinin tümünde daha kendini kabul ettirememiştir *e. Üstelik Boğazlar, Rusların denetiminde bulunması her iki ülke için kolaylaştırıcı etkisi olacaktır. 5. Moskova Antlaşması'nın şartları arasında Rusların,Türk bağımsızlığını kabul ettiği anlamını aşağıdaki hangi madde'de görebiliriz? a. Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalara göre tesbit edilen sınırı Rusya da tanıyacaktır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b. Karadenizde kıyısı bulunan devletler boğazlar konusundaki konferansa katılacaktır. c. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern