Konu 10 - 1. Dzenli Ordu'nun kurulmasn zorunlu klan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Düzenli Ordu'nun kurulmasını zorunlu kılan nedenler arasında aşagıdaki hangi seçenekte bu hususu göremeyiz. ? a. Kuvayı Milliye artık görevini(işlevini)bitirmişti. b. Bazı güçler birliklerin başındaki komutanlarla birlikte zararlı olmaya başlamışlardı. c. Halk artık bunlardan korkup kaçmaya başlamıştı. d. Bu kuvvetler(birliklerle)Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdürülmesi mümkün değildir *e. Çerkez Ethem ve Demirci Efe düzenli orduya katılmaya ikna olmuşlardır. 2. TBMM si ve onun Hükümeti aşağıdaki hangi olaylaaynı zamanda kendi varlığını da kabul ettirmiş oluyordu.? *a. Gümrü Antlaşması-Londra Konferansı b. Londra Konferansı - II.İnönü Savaşı c. I.İnönü Savaşı - Londra Konferansı d. Gümrü Antlaşması - I.İnönü e. Gümrü Antlaşması - II.İnönü 3. Halkın düzenli orduya güveni artmış,Çerkez Ethem olayı kapanmış,ülkede içgüvenlik sağlanmış,TBMM sine olan güven artmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki hangi olayı işaret etmektedir.? *a. I.İnönü Savaşını b. Düzenli ordu'nun kurulmasını c. II.İnönü Savaşını d. Londra Konferansını e. Çerkez Ethem isyanı'nın bastırılmasını 4. Ruslarla yapılan Moskova Antlaşması'nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisini göremeyiz .? a. Her iki üllke yönetimleri,İtilaf Devletleri'nin bakış açıları yüzünden aynı yazgı birliğine gitmişlerdir. b. Doğudan bir saldırı'nın olmaması,yanında dış destek sağlanması Kurtuluş Savaşı için rahatlatıcı etken olmuştur. c. Ruslardan sağlanacak silah ve para yardımı Türk Ordusu'nun gücünü artıracaktır. d. Rusyadaki yeni yönetim ve düzen kendini ülkesinin tümünde daha kendini kabul ettirememiştir *e. Üstelik Boğazlar, Rusların denetiminde bulunması her iki ülke için kolaylaştırıcı etkisi olacaktır. 5. Moskova Antlaşması'nın şartları arasında Rusların,Türk bağımsızlığını kabul ettiği anlamını aşağıdaki hangi madde'de görebiliriz? a. Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalara göre tesbit edilen sınırı Rusya da tanıyacaktır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
b. Karadenizde kıyısı bulunan devletler boğazlar konusundaki konferansa katılacaktır. c. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. d. Rusya Kapitilasyonları kaldıracaktır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 6

Konu 10 - 1. Dzenli Ordu'nun kurulmasn zorunlu klan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online