Konu 11 - 1. M.Kemal'in Bakomutanlk Yasas ile zellikle...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. M.Kemal'in Başkomutanlık Yasası ile özellikle askeri konularda tek başına hareket edebilme gücü kazanmış olması; I. Yüce Meclisin iradesi II. Çoğunluğun onayı III. Yasama gücü Bu unsurların hangisi veya hangilerinin birleşmesi sonucu olduğunu söyleyebiliriz ? a. Yalnız II b. Yalnız I *c. I,II ve III d. Yalnız III e. II ve III 2. Sakarya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri kendi arasında bir parçalanmanın başladığını gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a. Gümrü Antlaşması *b. Ankara Antlaşması c. Kars Antlaşması d. Mudanya Antlaşması e. Moskova Antlaşması 3. Kurtuluş Savaşı'nda İtalya'nın Anadolu'da işgal etmiş olduğu yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdaki seçeneklerden hangisinin etkili olduğu savunabilir ? a. Türk Ordusu'nun Sakarya'nın doğusunda cephe açmasının b. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının c. Osmanlı Hanedanının yurt dışına çıkmasının d. Saltanat ve Halifeliğin kaldırılmasının *e. TBMM Hükümetinin askeri ve siyasi alanda başarılı sonuçlar almasının 4. Kurtuluş Savaşı'nda ; I. II. İnönü Savaşı II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı'nın ortaya çıkması III. Güneydeki cephenin kapanması gelişmelerinden hangileri Ankara Antlaşması'nın sonuçları arasındadır?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
a. Yalnız I b. Yalnız III c. Yalnız II d. I, II ve III *e. II ve III 5. Sakarya Zaferinden sonra TBMM si; I. İngiltereden bir ateşkes önerisi almıştır. II. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. III.Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması imzalanmıştır Bunlardan hangileri, "TBMM" nin uluslararası alanda saygınlığının arttığının göstergesidir ? a. Yalnız I b. Yalnız II c. I ve II *d. I, II ve III e. II ve III 6. - Başkomutanlık Yasasının çıkarılması - Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması gibi gelişmeler aşağıdaki savaşların hangisinden önce yaşanmıştır ? a. II. İnönü Savaşı b. Kütahya ve Eskişehir Savaşları *c. Sakarya Savaşı d. Başkomutanlık Meydan Savaşı e. I.İnönü Savaşı 7. Türk Ordusunun aslında bir taarruz gücüne sahip bulunmadığı gerçeği aşağıdaki hangi savaştan sonra anlaşılmıştır ? a. I.İnönü
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 7

Konu 11 - 1. M.Kemal'in Bakomutanlk Yasas ile zellikle...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online