Konu 12 - 1 Aadakilerden hangisi saltanatn kaldrlmasnn...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz ? a. Bir ülkede iki başlı yönetim bulunması ülke çıkarları için ters olduğu için b. Padişahın Kurtuluş Savaşı sırasında sürekli ulusal direnişe karşı olması c. Saltanat yönetiminin ulusal eğemenlik anlayışı ile bağdaşmaması *d. Cumhuriyet ilan edilip, yeni rejimin belirlenmiş olması e. İstanbul Hükümeti'nin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi 2. Lozan Konfaransına TBMM Hükümeti ile beraber İstanbul Hükümeti'nin de davet edilmesi aşağıdakilerden hangisini yapılmasını zorunlu hale getirmişti? a. TBMM'de I.Grubu artık bir parti haline dönüştürmek gerektiğini b. Yeni Anayasanın artık şart olduğu *c. Saltanatın Kaldırılmasının d. Halifeliğin Kaldırılmasının e. Bütün gelişmeler karşısında İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi gerektiğini 3. Lozan Konferansında; I. Savaş Tazminatı II. Kapitülasyonlar III. Nufus Mübadelesi (yer değişimi) yukarıdaki konuların hangilerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine görüşmeler kesilmiştir? a. Yalnız I b. Yalnız III c. I ve III d. II ve III *e. Yalnız II 4. Lozan Barış Antlaşması'da Türkiye'nin ulusal eğemenliğini sınırlayıcı bir özellik taşıyan hüküm aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? a. Kapitülasyonlar *b. Boğazlar Komisyonu c. Osmanlı'nın kalan borçları d. Azınlıklar Konusu e. Trakya Sınırı Konusu 5. Lozan Barış görüşmelerinde bizim karşımızda savaşmadığı halde birçok devlet bu konferansta karşımıza oturmuştur. Bunlardan ;
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Yugoslavya ve Romanya, uluslararası alanda güçlenmek düşüncesiyle II. Sovyet Rusya, Boğazlar Konusunda III. İspanya, Boğazlar ve ekonomik konularda IV. Türkiye, Lozan'da Osmanlı Borçları ve Kapitülasyonlar konusunda esnek davranmıştır. Yukardaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz ? *a. Yalnız IV b. I ve III c. I ve II d. II ve IV e. I ve IV
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern