Konu 12 - 1. Aadakilerden hangisi saltanatn kaldrlmasnn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Aadakilerden hangisi saltanatn kaldrlmasnn nedenlerinden biri olamaz ? a. Bir lkede iki bal ynetim bulunmas lke karlar iin ters olduu iin b. Padiahn Kurtulu Sava srasnda srekli ulusal direnie kar olmas c. Saltanat ynetiminin ulusal eemenlik anlay ile badamamas *d. Cumhuriyet ilan edilip, yeni rejimin belirlenmi olmas e. stanbul Hkmeti'nin de Lozan grmelerine davet edilmesi 2. Lozan Konfaransna TBMM Hkmeti ile beraber stanbul Hkmeti'nin de davet edilmesi aadakilerden hangisini yaplmasn zorunlu hale getirmiti? a. TBMM'de I.Grubu artk bir parti haline dntrmek gerektiini b. Yeni Anayasann artk art olduu *c. Saltanatn Kaldrlmasnn d. Halifeliin Kaldrlmasnn e. Btn gelimeler karsnda stanbul Hkmeti ile her trl haberlemenin kesilmesi gerektiini 3. Lozan Konferansnda; I. Sava Tazminat II. Kapitlasyonlar III. Nufus Mbadelesi (yer deiimi) yukardaki konularn hangilerinde taraflar arasnda uzlama salanmamas zerine grmeler kesilmitir? a. Yalnz I b. Yalnz III c. I ve III d. II ve III *e. Yalnz II 4. Lozan Bar Antlamas'da Trkiye'nin ulusal eemenliini snrlayc bir zellik tayan hkm aadakilerden hangisi ile ilgilidir? a. Kapitlasyonlar *b. Boazlar Komisyonu c. Osmanl'nn kalan borlar d. Aznlklar Konusu e. Trakya Snr Konusu 5. Lozan Bar grmelerinde bizim karmzda savamad halde birok devlet bu konferansta karmza oturmutur. Bunlardan ; I. Yugoslavya ve Romanya, uluslararas alanda glenmek dncesiyle II. Sovyet Rusya, Boazlar Konusunda III. spanya, Boazlar ve ekonomik konularda IV. Trkiye, Lozan'da Osmanl Borlar ve Kapitlasyonlar konusunda esnek davranmtr. Yukardaki bilgilere dayanarak aadakilerden hangi yargya ulalamaz ? *a. Yalnz IV b. I ve III c. I ve II d. II ve IV e. I ve IV 6. Lozan Antlamasnda alnan kararlar ile ilgili olarak ; I. Trkiye'deki yabanc okullarn eitim programlar ancak Trk tarafnn onay ile gerekleebilecekti. II. Aznlklarn ayrcalklar kaldrlacak, aznlklar Trk vatandalarna tannan btn haklardan yararlanabilecektir. III. Boazlar, bakanln Trkiye'nin yapaca uluslararas bir komisyon tarafndan ynetilecek Bu alnm olan kararlardan hangileri TBMM'nin otoritesinin artm olduunun bir gstergesidir?...
View Full Document

Page1 / 7

Konu 12 - 1. Aadakilerden hangisi saltanatn kaldrlmasnn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online