Konu 12 - 1 Aşağıdakilerden hangisi saltanatın...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz ? a. Bir ülkede iki başlı yönetim bulunması ülke çıkarları için ters olduğu için b. Padişahın Kurtuluş Savaşı sırasında sürekli ulusal direnişe karşı olması c. Saltanat yönetiminin ulusal eğemenlik anlayışı ile bağdaşmaması *d. Cumhuriyet ilan edilip, yeni rejimin belirlenmiş olması e. İstanbul Hükümeti'nin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi 2. Lozan Konfaransına TBMM Hükümeti ile beraber İstanbul Hükümeti'nin de davet edilmesi aşağıdakilerden hangisini yapılmasını zorunlu hale getirmişti? a. TBMM'de I.Grubu artık bir parti haline dönüştürmek gerektiğini b. Yeni Anayasanın artık şart olduğu *c. Saltanatın Kaldırılmasının d. Halifeliğin Kaldırılmasının e. Bütün gelişmeler karşısında İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi gerektiğini 3. Lozan Konferansında; I. Savaş Tazminatı II. Kapitülasyonlar III. Nufus Mübadelesi (yer değişimi) yukarıdaki konuların hangilerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine görüşmeler kesilmiştir? a. Yalnız I b. Yalnız III c. I ve III d. II ve III *e. Yalnız II 4. Lozan Barış Antlaşması'da Türkiye'nin ulusal eğemenliğini sınırlayıcı bir özellik taşıyan hüküm aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? a. Kapitülasyonlar *b. Boğazlar Komisyonu c. Osmanlı'nın kalan borçları d. Azınlıklar Konusu e. Trakya Sınırı Konusu 5. Lozan Barış görüşmelerinde bizim karşımızda savaşmadığı halde birçok devlet bu konferansta karşımıza oturmuştur. Bunlardan ; I. Yugoslavya ve Romanya, uluslararası alanda güçlenmek düşüncesiyle II. Sovyet Rusya, Boğazlar Konusunda III. İspanya, Boğazlar ve ekonomik konularda IV. Türkiye, Lozan'da Osmanlı Borçları ve Kapitülasyonlar konusunda esnek davranmıştır. Yukardaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşılamaz ? *a. Yalnız IV b. I ve III c. I ve II d. II ve IV e. I ve IV 6. Lozan Antlaşmasında alınan kararlar ile ilgili olarak ; I. Türkiye'deki yabancı okulların eğitim programları ancak Türk tarafının onayı ile gerçekleşebilecekti. II. Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılacak, azınlıklar Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan yararlanabilecektir. III. Boğazlar, başkanlığını Türkiye'nin yapacağı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Bu alınmış olan kararlardan hangileri TBMM'nin otoritesinin artmış olduğunun bir göstergesidir?...
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 7

Konu 12 - 1 Aşağıdakilerden hangisi saltanatın...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online