Habitat - Question 1 1 out of 1 points Trkiyede...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points Türkiye’de bilgi- iletişim teknolojisinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen projelerde aşağıdaki projelerden hangisi yoktur? Selected Answer: Question 2 1 out of 1 points Cinsel ve Üreme hakları, insan hakları kapsamında ilk defa ……. .isimli belgede yer alarak evrensel bir değer kazanmıştır. Selected Answer: Question 3 1 out of 1 points Cinsel yol ile bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Selected Answer: Question 4 1 out of 1 points “Bir Gençlik Hikayesi Projesi” nin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Savunuculuk hakları kampanya faaliyetleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
gençler arasında, toplumun genelinde ve karar vericiler arasında ………. . hakları konusunda farkındalık yaratılmasına hizmet etmektedir. Selected Answer: Question 5 1 out of 1 points Türkiye coğrafi olarak dünyadaki en yüksek ……………. .hast alığının olduğu bölgelerden biri olarak yer
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Habitat - Question 1 1 out of 1 points Trkiyede...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online