Hayata Artı - Question 1 1 out of 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında ................................... .............. destek verilmiştir. Selected Answer: Question 2 1 out of 1 points Aşağıdakilerden hangisi Coca Cola Hayata Artı Vakfı projelerinden birisi değildir? Selected Answer: Question 3 1 out of 1 points “Vahşi tarımsal sulama yöntemi” ile yapılan sulamalarda kullanılan suyun %25’i bitkiye ulaşmadan yok olur. Selected Answer: False Question 4 1 out of 1 points Bugün Türkiye’de su kaynaklarının % kaçı bireysel su kullanımına gitmektedir? Selected Answer: %10 Question 5 1 out of 1 points Kiralı Projesi, Kuşadası Kirazlı Köyü’nin atıl doğal
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Hayata Artı - Question 1 1 out of 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online