{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Küresel Isınma

Küresel Isınma...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points Atmosferin altındaki stratosfer katmanındaki ...... ............ oranında gaz ve su buharı, dünyanın ekolojik canlılığının devam edebilmesi açısından çok önemlidir. Selected Answer: %75 Question 2 1 out of 1 points Türkiye’de su kullanımının %73,8 tarımsal amaçlıdır. Selected Answer: Doğru Question 3 1 out of 1 points Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” sera gazlarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisini sorumlu tutmaz. Selected Answer: Question 4 1 out of 1 points Buzulların güneş ışınlarının geri yansıtılmasında, böylece dünyanın ekolojik dengesinin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
korunmasında büyük önemi vardırç Selected Answer: Doğru Question 5 1 out of 1 points Eğer sera gazları olmasaydı, gece ile gündüz arasında inanılmaz sıcaklık değişimleri meydana gelecek, güneşin zararlı ışınları süzülmeden dünya yüzeyine ulaşacak ve belki de canlılık hiç oluşamayacaktı.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}