Küresel Isınma

Küresel Isınma - Question 1 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points Atmosferin altındaki stratosfer katmanındaki . ..... ............ oranında gaz ve su buharı, dünyanın ekolojik canlılığının devam edebilmesi açısından çok önemlidir. Selected Answer: %75 Question 2 1 out of 1 points Türkiye’de su kullanımının %73,8 tarımsal amaçlıdır. Selected Answer: Doğru Question 3 1 out of 1 points Birleşmiş Milletler öncülüğünde hazırlanan “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” sera gazlarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisini sorumlu tutmaz. Selected Answer: Question 4 1 out of 1 points Buzulların güneş ışınlarının geri yansıtılmasında, böylece dünyanın ekolojik dengesinin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
korunmasında büyük önemi vardırç Selected Answer: Doğru Question 5 1 out of 1 points Eğer sera gazları olmasaydı, gece ile gündüz arasında inanılmaz sıcaklık değişimleri meydana gelecek, güneşin zararlı ışınları süzülmeden dünya yüzeyine ulaşacak ve belki de canlılık hiç
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 4

Küresel Isınma - Question 1 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online