Tema - Question 1 1 out of 1 points Erozyon topran anmasn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points Erozyon toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Selected Answer: Doğru Question 2 1 out of 1 points Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, . ............. ......................... artırır. Selected Answer: Question 3 1 out of 1 points Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını emmediğinden, dolayı su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez. Selected Answer: Doğru Question 4 1 out of 1 points İşlenen tarım alanlarının % 75 inde yoğun erozyon görülmektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Diğer bir anlatımla Türkiye tarım alanlarının sadece 5.0 milyon hektarlık bölümünde erozyon vardır. Selected Answer: Yanlış Question 5 1 out of 1 points Çölleşme şimdilik sadece gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul kesimleri
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Sedataybar during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 3

Tema - Question 1 1 out of 1 points Erozyon topran anmasn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online