{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Türkcell - Question 1 1 out of 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 1 1 out of 1 points “Gönül Köprüsü” projesi ile, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin farklı illeri ziyaret ederek, bir yandan ülkemizin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmelerini, bir yandan da ömür boyu sürecek dostluklar kurmaları hedeflenmiştir. Selected Answer: Doğru Question 2 1 out of 1 points Aşağıdaki spor dallarından hangisi Turkcell’in “Geleceğe Koşanlar” projesinde yer almaz. Selected Answer: Futbol Question 3 1 out of 1 points Turkcell’in kurumsal sosyal sorumluluk vizyonu iki temel değere dayanır: Toplumdan aldığını topluma geri verme” ve “topluma değer katma”. Selected Answer: Doğru
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Question 4 1 out of 1 points “Kardelenler” Projesi Discovery Channel tarafından filme alınarak belgesel haline getirilmiştir. Selected Answer: Yanlış Question 5 1 out of 1 points Aşağıdaki alanlardan hangisi Turkcell’in KSS çalışmalarından biri değildir. Selected
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Türkcell - Question 1 1 out of 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online