Hesap Planı [Çok Kullanılanlar]

Hesap Planı [Çok Kullanılanlar]

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLERİ (-) 110 HİSSE SENETLERİ 120 ALICILAR 121 ALACAK SENETLERİ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 250 ARAZİ VE ARSALAR 252 BİNALAR 253 TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course WEB 101 taught by Professor Hasandag during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online