{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

muhasebe2vize - KADR HAS NVERSTES MUHASEBEYE GR II.VZES...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ MUHASEBEYE GİRİŞ II.VİZESİ A.İşletmesinin 31.12.2007 tarihli Bilançosu aşağıdaki gibidir: Aktif BİLANÇO Pasif ____________________________________________________________________________ KASA 400 SATICILAR 300 ALINAN ÇEKLER 200 SERMAYE 1,500 BANKALAR 300 DÖNEM KARI 100 TİCARİ MALLAR 800 DEMİRBAŞLAR 400 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR -200 _________ __________ Aktif Toplamı 1,900 Pasif Toplamı 1,900 2008 yılı içinde yapılan işlemler: 1. 1 200 TL. + 200 TL. KDV olmak üzere toplam 1 400 TL.lık mal alınmış, 300 TL. peşin ödenmiş, 300 TL. borç senedi verilmiş ve geri kalanı için borçlanılmıştır. 2. 1 600 TL. + 270 TL. KDV olmak üzere toplam 1 870 TL.na mal satılmış, 470 TL. Nakit olarak tahsil edilmiş, 800 TL. çek alınmış, geri kalanı için alacaklanılmıştır. 3. 300 TL. + 50 TL. KDV olmak üzere toplam 350 TL. çeşitli masraf yapılmış ve ödenmiştir. 4. Satıcılar 60 TL. + 10 TL. KDV olmak üzere toplam 70 TL. alış iskontosu yapıldığını bildirilmişlerdir. 5. Vadesi gelen 200 TL. müşteri çeki karşılıksız çıktığından (ödenmediğinden) yerine
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

muhasebe2vize - KADR HAS NVERSTES MUHASEBEYE GR II.VZES...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online