{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

muhasebesonn - nsan ihtiyalarnn karlanmas amacyla mal ve...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmetleri üreten, satan ve işletme adı verilen iktisadi birimleri kurulmuştur. İşletmelerde meydana gelen mali hareketlerin işletme sahipleri, işletmeyi yönetenler ve üçüncü kişiler tarafından izlenmesi ve meydana gelen sonuçların bilinmesi gerekmektedir. Mali hareketlere dair bilgilerin oluşturulmasını sağlayan araç ise muhasebedir. Değişim ve Muhasebe Sistemlerin karmaşıklaştığı ve bütünleştiği, dünyanın daha küresel bir hal aldığı günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi teknolojilerinin de kullanımı yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte bilginin değeri ve güvenliğinin önemi de artmıştır. Bütün bu faktörler muhasebeyi de etkilemiştir. İnternet teknolojisi zaman kavramının tanımını değiştirmiştir. Günümüzde iş günü kavramı ortadan kalkmış, bir yatırımcı günün herhangi bir saatinde herhangi bir pazarda işlem yapabilir hale gelmiştir. “Zaman ve mekânın önemsiz duruma gelmesi diğer alanlar kadar muhasebenin de yeniden değerlendirilmesi gereğini gündeme getirmektedir.” 1 Günümüzde artık karar verme sürecinde meydana gelen bilgi kadar bilgiyi edinmedeki hız ve bilginin kalitesi de önemli hale gelmektedir. Bu yönüyle bilgi elde edilmesi kadar, bilginin etkin kullanılması da gerekmektedir. Muhasebenin bilgi üretme işlevinden dolayı günümüzde ve doğal olarak gelecekte bilgiye olan gereksinimin artması muhasebenin öneminin de artması anlamına gelmektedir. Değişim sürecinde muhasebe uygulamalarının bu değişime uygun olarak geliştirilmesi ve muhasebe mesleği mensuplarının da bu değişim sürecine uyum sağlamaları gerekmektedir. Değişim süreci aynı zamanda meslek mensuplarının küresel rekabet koşullarında faaliyet göstermelerini gerektirecektir. Mal, hizmet ve sermayenin dünya üzerinde serbestçe dolaşması kadar özellikle gelecek için emeğin de serbestçe dolaşmasını gündeme getirecektir. Muhasebe meslek mensupları açısından bu değişim sürecinin gereklerine göre faaliyet gösterme çabası tüm meslek yaşamı boyunca eğitimi de gündeme getirecektir. Bundan suretle, muhasebe meslek mensuplarının da muhasebe gibi ortaya yeni bir öngörü ortaya koymaları gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri ve Muhasebe Günümüzde muhasebe kayıtları bilgisayarlarda tutulmaya ve arşivlenmeye başlamıştır. Bilgisayar programları aracılığı ile defterlerde yapılması çok güç ve karmaşık olan işlemler basitleşmeye başlamış, içinden çıkılamaz hala gelen muhasebe kayıtları daha sağlıklı bir şekilde tutulur hale gelmiştir. Bunun yanında muhasebe ile direk veya dolaylı ilişki içerinde olan alanlarda olan değişimde muhasebeyi etkilemektedir. Elektronik ticaret, elektronik imzalar ve belgeler, kurumsal kaynak planlaması ve bilgi yönetimi gibi alanlarda meydana
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

muhasebesonn - nsan ihtiyalarnn karlanmas amacyla mal ve...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online