Tek Düzen Hesap Planı

Tek Düzen Hesap...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tek Düzen Hesap Planı - TDHP Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100           KASA 101           ALINAN ÇEKLER 102           BANKALAR 103           VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108           DİĞRE HAZIR DEĞERLER  11 MENKUL KIYMETLER 110           HİSSE SENETLERİ  111           ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 112           KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI  118           DİĞER MENKUL KIYMETLER 119           MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 12 TİCARİ ALACAKLAR 120           ALICILAR 121           ALACAK SENETLERİ 122           ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 126           VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 127           DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128           ŞÜPHELİ ALACAKLAR 129           ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 13 DİĞER ALACAKLAR 131           ORTAKLARDAN ALACAKLAR 132           İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 133           BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 134           PERSONELDEN ALACAKLAR 136           DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 137           DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 138           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 139           ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILĞI (-) 15 STOKLAR 150           İLK MADDE VE MALZEME  151           YARI MAMÜLLER - ÜRETİM 152           MAMÜLLER 153           TİCARİ MALLAR 157           DİĞER STOKLAR 158           STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159           VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 170 ? 178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 179           TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI   180           GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 181           GELİR TAHAKKUKLARI 182           ERTELENMİŞ GİDERLER 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190           DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 191           İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 192           DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 193           PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 195           İŞ AVANSLARI 196           PERSONEL AVANSLARI 197           SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 198           DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 199           DİĞER DÖNEN VARLIKLARI KARŞILIĞI (-) 2 DURAN VARLIKLAR 22 ALICILAR 220           ALICILAR
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 8

Tek Düzen Hesap...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online