Tekdüzen Hesap Planı 2

Tekdüzen Hesap...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TEK DÜZEN HESAP PLANI 1. Dönen Varlıkları 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çek. ve Öde. Emirleri (-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 110. Hisse Senetleri 111. Özel Kesim Tahvil ,Senet ve Bonoları 112. Kamu Kesimi Tahvil , Senet ve Bonoları 118. Diğer Menkul Kıymetler 119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12. Ticari Alacaklar 120. Alıcılar 121. Alacak Senetleri 122. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 126. Verilen Depozito ve Teminatlar 127. Diğer Ticari Alacaklar Senet ve Bonoları 128. Şüpheli Ticari Alacaklar 129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 13. Diğer Alacaklar 131. Ortaklardan Alacaklar 132. İştiraklerden Alacaklar 133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 135. Personelden Alacaklar 136. Diğer Çeşitli Alacaklar 137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 138. Şüpheli Diğer Alacaklar 139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-) 15. Stoklar 150. İlk Madde ve Malzeme 151. Yarı Mamuller - Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları 17. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 170.-178. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 178. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme 179. Taşeronlara Verilen Avanslar 18. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 180. Gelecek Aylara Ait Giderler 181. Gelir Tahakkukları 19. Diğer Dönen Varlıklar 190. Devreden KDV 191. İndirilecek KDV 192. Diğer KDV 193. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 195. İş Avansları 196. Personel Avansları 197. Sayım ve Tesellüm Noksanlar 198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 199. Diğer Dönen Varlık. Karşılığı (-) 2. Duran Varlıkları 22. Ticari Alacaklar 220. Alıcılar 221. Alacak Senetleri 222. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 226. Verilen Depozito ve Teminatlar 229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 23. Diğer Alacaklar 231. Ortaklardan Alacaklar 232. İştiraklerden Alacaklar 233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 235. Personelden Alacaklar 236. Diğer Çeşitli Alacaklar 237. Diğer Alacak Senet. Reeskontu (-) 239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 24. Mali Duran Varlıklar 240. Bağlı Menkul Kıymetler 241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 242. İştirakler 243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 245. Bağlı Ortaklıklar 246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 248. Diğer Mali Duran Varlıklar 249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 25. Maddi Duran Varlıklar 250. Arazi ve Arsalar 251. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2012 for the course WEB 101 taught by Professor Hasandag during the Spring '11 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 3

Tekdüzen Hesap...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online