{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OTOKONT.2 - Muzaffer ISINLIK 030090315 MEASUREMENTS...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Muzaffer ISINLIK 030090315 MEASUREMENTS & INSTRUMENTATION IML 325E Otomatik Kontrol 2 DENEY RAPORU DENEYİN AMACI Sensörden gelen analog sinyallerin dijital sinyallere çevrilerek bilgisayar ortamına aktarılması prensiplerinin öğrenilmesi Analog/Dijital çevrim sırasında Nyquist frekansı ve yanılsama kavramlarının incelenmesi Bilgisayara aktarılan verilerin dosyalanarak sinyal işlemeye hazır hale getririlmesi DENEY CİHAZLARI 1. Osiloskop
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Sinyal Üreteci 3. Veri toplama kartı 4. Sinyal bağlantı terminali 5. Labview 7.0 Student Edition VERİLER Örnekleme frekansı 100 Hz dir. İdeal değer 100*(1/10)= 10 Hz dir. Yanılsama değeri= 100*(1/2)= 50 Hz dir. DİJİTAL/ANALOG (DAC) ANALOG/DİJİTAL (ADC) ÇEVİRİCİLER DİJİTAL VE ANALOG KAVRAMI Dijital Dijital sözcüğü Latince “digitus=parmak” sözcüğünden türetilmiştir ve “parmakla sayılabilir” ya da kısaca “Sayısal” demektir. Dijital tekniğinde işaretler, sayılar ya da sayı dizileriyle gösterilirler. Bu işaretler, elektriksel ya da manyetik konumlarda “sıfır” ile “bir” işaret elemanını içeren ikili kodlamalarda darbe dizileriyle gerçekleştirilirler. Dijital düzenlemenin en büyük yararı, işaret iletimindeki parazit güvenliği, verilen değerlerin hatasız okunur olması ve kullanılan elemanların (tümleşik devreler ve transistörler) güç kayıplarının az olmasıdır. Dijital tekniğinde “alçak” ve “yüksek” konumlar için “0” ve ”1” işaretleri kullanılır. Bazı yabancı kaynaklarda 0 yerine L(low) ve 1 yerine H(high) harfleri de kullanılmaktadır. “0” şaseye göre işaret yok anlamına gelmektedir. “1” şaseye göre tam gerilim anlamına gelmektedir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}