Hidromeknik2 - Muzaffer Isnlk 030090315 MEASUREMENTS INSTRUMENTATION IML 325E r yesi Ayhan Kural Aratrma Grevlisi:Ayhan likan HDROMEKANK

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Muzaffer Isınlık 030090315 IML 325E Öğr. Üyesi : Ayhan Kural Araştırma Görevlisi:Ayhan İlikan HİDROMEKANİK LABORATUARI-II DENEY RAPORU PİTOT-STATİK TÜPÜ İLE BASINÇ VE HIZ DAĞILIMI BELİRLEME DENEYİ Pitot Statik Tüpü ile Akış Ölçme Basınç esaslı debi sensörü içinde minimum sınırlamaya sebep olan pitot tüpüdür. Pitot tüpü akışa dönük küçük açık bir tüptür. Sensor aslında iki tüpten ibarettir: biri akışa dönüktür ve anlık basıncı verir ve diğeri akışa diktir ve statik basıncı ölçer. Anlık basınç her zaman statik basınçtan daha büyüktür ve bu iki basınç arasındaki fark hız ve debi ile orantılıdır. Genellikle pitot tüpü uçak ve gemi hız belirteci olarak kullanılır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giriş Hacmi Basıncı ile Toplam Basınç Arasındaki Fark Bu fark sürtünmeden kaynaklanmaktadır. Sürtünme akışı yavaşlattığından dolayı basınç farkları oluşmaktadır. Akış Yönünün Önemi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/02/2012 for the course IML 325 taught by Professor Ayhankural during the Spring '11 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 4

Hidromeknik2 - Muzaffer Isnlk 030090315 MEASUREMENTS INSTRUMENTATION IML 325E r yesi Ayhan Kural Aratrma Grevlisi:Ayhan likan HDROMEKANK

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online