Embedded_System_2

Embedded_System_2 - wwwpowHrpoLntprHsHntFtLononGloJspotfom...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: wwwpowHrpoLntprHsHntFtLononGloJspotfom .[WU\QXPWV\[ W\ /ZORQQRQ vvWRZv ,NvVP -\ZS\[R[Wv 5NUNYYRY 5\UW ,NvVPv .[WU\QXPWV\[ W\ 2VPU\P\[WU\YYRUv .[WU\QXPWV\[ W\ 7\O\WVPv -\[PYXvV\[ +[ RZORQQRQ VVWRZ vV N VSRPvNYSXUS\VR VVWRZ v[ zuvPu WuR P\ZSXWRU vV P\ZSYRWRY R[PNSVXYNWRQ O WuR QRyvPR vW P\[WU\YV *xFmplHs oI HmGHggHg systHms NXW\ZNWvP WRYYRU ZNPuv[RV +92V Nyv\[vPV VXPu NV v[RUWvNY TXvQN[PR VVWRZV sYvTuW P\[WU\Y uNUQzNURV\sWzNUR N[Q \WuRU v[WRTUNWRQ VVWRZV v[ NvUPUNsW N[Q ZvVVvYRV PRYYXYNU WRYRSu\[RV N[Q WRYRSu\[R VzvWPuRV P\ZSXWRU RtXvSZR[W VXPu NV U\XWRUV N[Q SUv[WRUV R[Tv[R P\[WU\YYRUV N[Q N[WvY\Px OUNxR P\[WU\YYRUV s\U NXW\Z\OvYRV u\ZR NXW\ZNWv\[ SU\QXPWV YvxR WuRUZ\VWNWV NvU P\[QvWv\[RUV VSUv[xYRUV N[Q VRPXUvW Z\[vW\Uv[T VVWRZV uN[QuRYQ PNYPXYNW\UV u\XVRu\YQ NSSYvN[PRV v[PYXQv[T ZvPU\zNyR \yR[V zNVuv[T ZNPuv[RV WRYRyvVv\[ VRWV .;. SYNRUVURP\UQRUV ZRQvPNY RtXvSZR[W uN[QuRYQ P\ZSXWRUV yvQR\TNZR P\[V\YRV 7HsLstors% 7RVvVW\UV NUR RYRPWU\[vP P\ZS\[R[WV zuvPu URVvVW WuR sY\z \s RYRPWU\[vP PXUUR[W 9uR uvTuRU WuR yNYXR \s URVvVWN[PR ZRNVXURQ v[ \uZV WuR Y\zRU WuR PXUUR[W zvYY OR 9uvV zNV QvVP\yRURQ O 2U 4uZ (olour FoGLnJ oI 7HsLstors% (fpfFLtors% ( NSNPvW\UV NUR ONVvPNYY Wz\ SNUNYYRY ZRWNY SYNWRV VRSNUNWRQ O N[ v[VXYNW\U 9UN[VvVW\UV NUR NPWvYR P\ZS\[R[WV N[Q NUR s\X[Q RYRU zuRUR v[ RyRPWU\[vP PvUPXvWV + wX[PWv\[ 9UN[VvVW\U vV VvZSy VN[QzvPuRQ \s N[ WSR \s VRZvP\[QXPW\U ZNWRUvNy ORWzRR[ Wz\ yNRU \s \WuRU WSR 9uRUR NUR Wz\ WSR \s 9UN[VvVW\U...
View Full Document

Page1 / 11

Embedded_System_2 - wwwpowHrpoLntprHsHntFtLononGloJspotfom...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online