Spoiler - Spoiler: Scene1: C 1 c gi xinh p(to hnh trong dn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Spoiler: Scene1: Có 1 cô gái xinh đ p(t o hình trong dân ch i tí) đang đi d o. Có 2 anh chàng đi xe ơ h i đ n. 1 anh chàng thì đi xe h i đen bóng loáng, vô cùng sành đi u và 1 anh chàng thì trông ơ ế ơ đàng hoàng ( có th làm thành 1 b n sành đi u mang fong cách hip hop và 1 b n m c vest, nh ư v y cũng đ n gi n). Cô gái đa ch n anh chàng sành đi u kia. ơ Scene2: V i n c i khinh b , anh sành đi u vút xe ch y đi làm m t đ ng khói mù zô anh ớ ụ ườ ộ ố Prius: t o hình anh prius sao cho gi ng ng i v a b gi t đi n v y: tóc tai ch m b m, càng ườ ừ ị ự ơ hài càng t t,… (n u có th thì làm c nh cây c i hoa lá xung quanh héo queo theo cung đc đ ế nh n m nh vi c ô nhiêm môi tr ng cung nh tăng ph n hài h c. Anh Prius v a b c t c ườ ư ướ ự ứ v a ch nh trang l i đ u tóc, làm thêm câu tho i:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/04/2012 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Ask a homework question - tutors are online