Bai tap 2 - Khoa Kinh t Kinh t vi m 1 Bi tp 1 L thuyt ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Kinh t ế Kinh t vi mô 1 ế Lý thuy t ng i tiêu dùng ế ườ Bài t p 1 BÀI T P 2 LÝ THUY T NG I TIÊU DÙNG ƯỜ Bài 1: Ng i tiêu dùng có hàm th a d ng U = aB ườ α Z β , v i a, α, β là h ng s . Giá c a B và Z l n l t là P ầ ượ B = 2, P Z = 1. Hãy tính t h p hàng hóa t i u (B ổ ợ ố ư * , Z * ). Bài 2: Gi s m t ng i tiêu dùng giành thu nh p hàng tháng c a mình là 1.860.000đ ả ử ộ ườ đ mua 2 hàng hóa X,Y v i giá t ng ng: P ươ x = 6000đ/sp; P Y = 10.000 đ/sp Hàm l i ích U(X,Y) = (X + 2Y)Y. Yêu c u: a) Xác l p ph ng trình đ ng ngân sách và bi u di n trên đ th . ươ ườ ồ ị b) Ng i tiêu dùng này nên ch n k t h p tiêu dùng bao nhiêu s n ph m X, bao ườ ế ợ nhiêu SP Y đ t i đa hóa l i ích cho mình? T ng h p l i ích đ c th a mãn t i đa là ể ố ợ ợ ượ bao nhiêu? N u áp d ng ph
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/09/2012 for the course UNKNOWN 12 taught by Professor 12 during the Spring '11 term at Federal University of Technology.

Page1 / 2

Bai tap 2 - Khoa Kinh t Kinh t vi m 1 Bi tp 1 L thuyt ngi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online